تبلیغات
شعبه 37 شورای حل اختلاف مجتمع شماره دوشیراز - تحلیل زبان‌شناختی آرای قضایی بر اساس الگوی خلاق

تحلیل زبان‌شناختی آرای قضایی بر اساس الگوی خلاق

نوشته شده توسط:نیکزاد عباسی
شنبه 7 اسفند 1389-10:59 ب.ظ


نویسنده : فائزه فرازنده‌پور – مترجم رسمی دادگستری و كارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی

چكیده
این پژوهش در صدد است تا الگوی نوینی را برای تهیه خلاصه آرای قضایی به زبان ساده حقوقی ارائه دهد. در این مقاله، ضمن تحلیل زبان‌شناختی آرای قضایی، الگویی با عنوان «الگوی خلاق» معرفی می‌شود كه بر اساس آن طی 5 مرحله مجزا می‌توان خلاصه آرای قضایی را كه حاوی كلان‌گزاره‌های متن است، به زبان ساده حقوقی و به تفكیك موضوع ارائه داد. پیكره زبانی پژوهش عبارت است از 50 دادنامه با موضوع كیفری و حقوقی كه به روش تحلیلی - توصیفی از نوع تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل می‌شوند. پس از پیاده‌سازی آرا در «الگوی خلاق»، میزان جامعیت متن خلاصه رای و همچنین قابلیت درك و شفافیت بیان آن در مقایسه با متن اصلی به روش «بررسی مقایسه‌ای» و روش «گروه كانونی» بررسی می‌شود. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان می‌دهد كه خلاصه آرای قضایی كه از طریق «الگوی خلاق» به دست آمده نه تنها نكات كلیدی متن اصلی را در بر گرفته بلكه در مقایسه با متن اصلی از قابلیت درك و صراحت بیان بیشتری برخوردار است.
كلید واژه‌ها: زبان‌شناسی حقوقی (قضایی)، زبان ساده حقوقی، ساخت موضوعی، نشانگرهای گفتمانی، قواعد كلان متن.
1- مقدمه
زبان حقوقی كه ابزار برقراری ارتباط در حوزه حقوق و ضامن اجرای قانون است، همواره برای غیرحقوق‌دانان درك‌نشدنی بوده است؛ به طوری كه زبان‌شناسان اروپایی سبك زبان حقوقی را گویشی مجزا تلقی می‌كنند. یكی از دلایل این مسئله آن است كه زبان حقوقی برخلاف سایر زبان‌ها، زبانی ایستا است. نتایج حاصل از تحلیل‌های زبان‌شناختی كه در این زمینه صورت گرفته نشان می‌دهد كه دشواری درك زبان حقوقی نه تنها ناشی از به كارگیری اصطلاحات فنی و حقوقی خاص، بلكه به دلیل ویژگی‌های سبكی و ساختاری این زبان است. به هر حال مخاطب احكام صادره هر گویشوری می‌تواند باشد، خواه باسواد و خواه كم‌سواد و این حق گویشوران یك زبان و مردم یك كشور است كه بتوانند مفهوم احكام قضایی كه به زبان مادری‌شان نوشته می‌شود درك كنند و بفهمند كه آیا رای به محكومیت آنها صادر شده یا حاكمیت آنها و بدانند كه به چه دلیل حاكم یا محكوم شده‌اند. تاكنون در ایران هیچ اقدامی در حل مشكل پیچیدگی متون حقوقی صورت نگرفته اما در زبان انگلیسی تلاش‌هایی برای ساده‌نویسی متون حقوقی از طریق فرمول‌های خوانش‌پذیری2 و همچنین ویرایش بلاغی متون حقوقی انجام شده كه به دلیل ساختار زبانی و پیچیدگی ذاتی زبان حقوقی، هیچ‌گونه تغییر محسوسی در این زبان ایجاد نكرده است. اخیرا در اروپا اقداماتی صورت گرفته كه هدف آن رواج «زبان ساده حقوقی» است. زبان ساده حقوقی یعنی نوشتن به نحوی كه نه تنها برای حقوقدانان بلكه برای غیرحقوقدانان نیز قابل درك باشد. این زبان از نظر قانونی الزام‌آور و از نظر منطقی، زبانی سازمان‌یافته، دقیق و عاری از ابهام است. بنابراین در این پژوهش سعی شده تا ضمن شناسایی عواملی كه موجب دشواری درك متون حقوقی می‌شود، با بررسی ساخت موضوعی اینگونه متون و كدگذاری ویژگی‌های متنی كه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، الگویی با عنوان «الگوی خلاق» (الگوی خلاصه‌نویسی آرای قضایی) ارائه شود و به این ترتیب بتوان ضمن ساده‌نویسی آرای قضایی، خلاصه جامعی از آن ارائه داد تا برای غیرحقوقدانان قابل درك و برای حقوقدانان قابل استناد باشد.
2- پیشنه پژوهش
زبان‌شناسی حقوقی (قانونی) در كشورهای اروپایی به ویژه انگلیس، كانادا و آمریكا پیشرفت چشمگیری داشته و راهگشای بسیاری از مسائل مربوط به دو رشته زبان‌شناسی و حقوق بوده است. اما این رشته در ایران تا حد زیادی ناشناخته مانده و تاكنون در ایران هیچ اقدامی در خصوص یكی از موضوعات زیرمجموعه زبان‌شناسی حقوقی، یعنی خلاصه‌نویسی متون حقوقی، صورت نگرفته است. از میان پژوهشگران غیرایرانی كه در حوزه زبان‌شناسی حقوقی به تحقیق پرداخته‌اند می‌توان راجی شای (1993)، پیتر تیرسما (1993)، جان گیبونز (1994)، جان اولسن (1995) و ملكم كلتارد (2002) را نام برد كه با استناد به مبانی زبان‌شناسی نظری و كاربردشناسی و هزاران پرونده حقوقی مطرح شده در محاكم قضایی آمریكا و اروپا به صراحت بیان می‌كنند كه رابطه نزدیكی بین رشته زبان‌شناسی و حقوق وجود دارد و این رابطه در دادگاه‌ها با ارائه شواهد زبان‌شناختی، در امر قضاوت و كشف حقایق، بسیار گره‌گشای دستگاه حقوقی بوده است. همچنین در ایران نیز تحقیقات محدودی در این زمینه صورت گرفته كه از جمله محققان ایرانی می‌توان حبیبی (1374)، لطیفی‌خواه (1381)، آقاگل‌زاده (1384)، داوودی رئیسی (1384) و صفی (1386) را نام برد. اما به طور كلی تحقیقات هیچ‌یك از پژوهشگران فوق مرتبط با موضوع این تحقیق نبوده است. بنابراین، این پژوهش نخستین گام در خلاصه‌نویسی آرای قضایی و گسترش زبان ساده حقوقی در ایران است. به علاوه، ارائه «الگوی خلاق» از دیگر نوآوری‌های این پژوهش است، چرا كه تاكنون برای خلاصه‌نویسی متون حقوقی هیچ الگو و راهكاری ارائه نشده است. امید است كه دستاوردهای این پژوهش بتواند در عمل راهگشای مشكلات موجود و زمینه‌ساز پژوهش‌های ارزشمند آتی باشد.
3- مبانی نظری پژوهش:
این پژوهش از چارچوب نظری خاصی پیروی نمی‌كند چون اساسا در این حوزه چارچوب نظری خاصی وجود ندارد؛ بلكه با الهام از الگوی فرایند محور وندایك و با استفاده از ابزارهای انسجام متن هلیدی و حسن (به ویژه انسجام‌های پیوندی) از طریق تقطیع موضوعی متن آرا و سپس اعمال قواعد كلان متن از قبیل قاعده حذف، قاعده تعمیم‌دهی و قاعده سختی، خلاصه آرا در قالب «الگوی خلاق» و به زبان ساده حقوقی ارائه شده است.
4- معرفی پیكره زبانی و روش انجام پژوهش
پیكره داده‌های زبانی این پژوهش عبارت است از 50 رای صادره از دادگاه‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران با موضوعات مختلف كیفری و حقوقی، كه به روش تحلیلی - توصیفی از نوع تحلیل محتوا بررسی می‌شوند. بدین ترتیب كه ابتدا با تحلیل زبان‌شناختی متن آرا، كاستی‌های زبانی كه موجب ابهام و دشواری درك متن برای غیرحقوق‌دانان می‌شود را (یعنی مواردی مانند طولانی‌نویسی، عدم رعایت علائم نشانه‌گذاری، استفاده بیش از حد از واژه‌های عربی، به كارگیری اصطلاحات فنی و حقوقی بدون ارائه تعریف ساده و قابل فهم برای آنها) تعیین كرده و از طریق شناسایی علائم گفتمانی و نشانه‌های زبانی و تفكیك موضوعی متن رای به 5 موضوع اصلی كه در همه دادنامه‌های مشترك است، با اعمال قواعد كلان، نكات كلیدی متن استخراج شده و در نهایت خلاصه رای به زبان ساده حقوقی و به تفكیك موضوع طی 5 مرحله و در قالب «الگوی خلاق» ارائه می‌گردد. در پایان، به منظور آزمودن الگو از نظر میزان جامعیت خلاصه آرا از دیدگاه حقوقی و قابلیت درك آن برای غیرحقوق‌دان، دو روش مجزا یعنی روش «گروه كانونی» و روش «بررسی مقایسه‌ای» اتخاذ گردیده است.
4-1. مراحل «الگوی خلاق»
پردازش پیكره زبانی این پژوهش (دادنامه‌ها) و ارائه خلاصه آن طی یك فرایند 5 مرحله‌ای صورت می‌گیرد كه در ادامه شرح داده می‌شود.
1) مرحله پیش‌پردازش: به منظور كشف نحوه توزیع اطلاعات در متن، ابتدا با بهره‌گیری از نشانگرهای گفتمانی و كلان‌پیوند‌دهنده‌های متداول در این‌گونه متون، متن رای را به پاراگراف‌های تشكیل‌دهنده آن تفكیك می‌كنیم.
2) مرحله تقطیع موضوعی: از آنجا كه معمولا در نگارش آرای قضایی، اصل طولانی‌نویسی و عدم رعایت اصول نشانه‌گذاری حاكم است، اغلب كل متن در غالب یك جمله تلقی می‌شود (یعنی سطح خرد و كلان متن یكی است) كه این امر موجب دشواری درك پیام متن می‌گردد. بنابراین به منظور تقطیع متن به موضوع‌های مختلف، ساخت كلان متن را مبنای كار قرار می‌دهیم و با توجه به ساخت موضوعی آرا، 5 موضوع اصلی را كه در همه دادنامه‌ها مشترك است در نظر می‌گیریم. سپس واحدهای متنی مربوط به هر یك را (كه یك موضوع گفتمانی محسوب می‌شود) در بخش مربوط به خود قرار می‌دهیم؛ یعنی تا جایی كه موضوع گفتمان عوض می‌شود یك مبتدای گفتمانی تلقی كرده و یك بخش را به آن اختصاص می‌دهیم. بدین ترتیب متن رای تقطیع موضوعی می‌شود. این 5 موضوع عبارتند از:
الف) اطلاعات عمومی پرونده: اطلاعات اولیه‌ای كه معمولا در ابتدا و انتهای دادنامه‌ها می‌آید و مواد قانونی و مستندات قانونی رای در گروه اطلاعات عمومی پرونده قرار می‌گیرد.
ب) موضوع دعوا (خواسته / اتهام): مطالب این قسمت نشان‌دهنده خواسته خواهان (در امور حقوقی) یا اتهام متهم (در امور كیفری) است؛ یعنی در حقیقت نشان می‌دهد كه خواهان یا شاكی به چه دلیل دادخواست یا شكوائیه تقدیم كرده است.
ج) شرح دعوا: در این قسمت شرح واقعه و آنچه بین طرفین دعوا رخ داده به ترتیب تقدم و تاخر ذكر می‌شود. در حقیقت مطالب این قسمت نشان می‌دهد كه خوانده / متهم چه كاری را در حق خواهان / شاكی انجام داده و در دفاع از حق خود چه دلایلی دارد.
د) دلایل و مستندات قضایی: در این قسمت با توجه به حقایق كشف شده، قاضی معمولا ادعا، دلایل یا دفاعیات یكی از طرفین دعوا را مستند و مستدل تشخیص می‌دهد (البته گاهی هم هر دو و یا هیچ یك را محق نمی‌داند). اصولا این قسمت از رای برای حقوق‌دانان بسیار حائز اهمیت است چرا كه نشانگر دلایلی است كه بر اساس آن قاضی خواسته خواهان و یا اتهام متهم را ثابت و محرز تشخیص می‌دهد و یا دعوای مطرح شده را مردود اعلام می‌كند.
ه) نتیجه‌گیری و صدور رای: در این قسمت قاضی بر اساس مواد قانونی مربوط به موضوع رای صادر می‌كند. بدین ترتیب این قسمت نشان می‌دهد كه به موجب رای دادگاه، موضوع مورد اختلاف طرفین حل و فصل شده (حكم صادر شده) یا به موجب صدور قرار، دعوا مردود و یا غیرقابل استماع اعلام گردیده است.
3) مرحله حذف: در این مرحله، با اعمال یكی از قواعد كلان در دستور متن (قاعده حذف)، مطالب غیرضروری كه حذف آنها به محتوای اصلی متن و جان كلام لطمه‌ای نمی‌زند، حذف می‌شود؛ از جمله: بخش گردشكار، برخی از اظهارنظرهای طرفین دعوا و علائم گفتمانی.
4) مرحله گزینش: در این مرحله مهم‌ترین و كلیدی‌ترین عناصر متن برگزیده می‌شود. این عناصر كلیدی یا به صورت فعل‌اند (مانند: نتیجه‌گیری كردن، صادر و اعلام كردن و...) یا به صورت عبارات و اصطلاحات خاص حقوقی (مانند: دفاعیات بلاوجه، قرارداد دعوا و...) كه برخی از این عبارات و اصطلاحات به همراه مثال در جدول 5-2 ارائه شده است.
5) مرحله تولید خلاصه بر اساس «الگوی خلاق»: در این مرحله با اعمال قاعده تعمیم بخشی و قاعده ساختی، خلاصه رای كه حاوی عناصر كلیدی متن است به زبان ساده حقوقی و به تفكیك موضوع ارائه می‌شود. به این ترتیب كلان گزاره‌های آرای قضایی به دست می‌آید. (نمودار 4- 1 در صفحه قبل)
اگرچه در متن این رای الزامات قانونی كه باید در نگارش آرای قضایی مورد توجه قرار گیرد رعایت شده اما به لحاظ صوری و محتوایی، اصول سازمان‌بندی متن به طور كامل رعایت نشده است؛ یعنی برای نشان دادن تغییر موضوع از ابزارهای كلامی (مانند: در خصوص، در استناد به، با توجه به اینكه، مستندا به ماده فوق‌الذكر) استفاده شده ولی جنبه‌های صوری آن لحاظ نگردیده است (مانند پاراگراف‌بندی و نشانه‌گذاری). به طور كلی با تحلیل زبان‌شناختی متن فوق و بررسی اصول نگارش آرای قضایی از بعد زبان‌شناختی، می‌توان نكات زیر را برشمرد:
1- استواری نثر: گرچه نخستین ویژگی رای مطلوب آن است كه در نثر آن از اصطلاحات ثقیل حقوقی، واژه‌های عربی، عبارات حرف اضافه‌ای و ساخت مجهول در حد افراط استفاده نشده باشد، اما با توجه به جدول 5-1 مشاهده می‌شود كه این موارد در رای فوق به وفور دیده می‌شود. البته لازم به ذكر است كه ساخت‌های موسوم به ساخت مجهولی كه سبب پیچیدگی متن می‌شوند (مثال الف) با آنهایی كه آسیبی به معنا نمی‌زنند (مثال ب) تفاوت دارند.مثال الف) «حكم اولیه‌ای كه توسط دادگاه صادر شده است.» (به جای «حكم اولیه‌ای كه دادگاه صادر كرده است.»)
مثال ب) «حكم اولیه‌ای كه به آن اشاره شده است.»
2- رعایت رسم‌الخط: اصول نگارش و قطع و وصل حرف «بـ» در برخی موارد رعایت نشده كه تعداد و نمونه آن در جدول 5-1 مشخص شده است. البته علاوه بر حرف «بـ»، عدم رعایت رسم‌الخط در موارد دیگر هم مشاهده می‌شود كه بسیار حائز اهمیت است؛ از جمله اینكه عدم رعایت نیم‌فاصله موجب ایجاد تمایز معنا می‌شود و در درك متن بسیار موثر است. به عنوان مثال چنانچه بین دو جزء تركیب «تعیین شده» (خط هفتم رای دادگاه) یك فاصله باشد، فعل مركب ساخته می‌شود و اگر بین این دو جزء یك نیم‌فاصله باشد، صفت مفعولی ساخته می‌شود. اما همان‌طور كه مشاهده می‌شود در متن رای به اشتباه این دو جزء با یك فاصله كامل از هم جدا شده‌اند. (جدول 5-1)
3- پرهیز از طولانی‌نویسی:به طور كلی به علت عدم رعایت اصول پاراگراف‌بندی و نشانه‌گذاری، متن رای یك جمله طولانی محسوب می‌شود كه این امر، موجب ایجاد ابهام و دشواری درك برخی از قسمت‌های متن فوق شده است؛ به عبارت دیگر، در رای مذكور جملات بسیاری میان واژه‌ها «تقاضا» (در جمله اول) و تقاضای محكوم‌علیه (در جمله چهارم) قرار گرفته كه این فاصله میان كلمه «تقاضا» و مورد تقاضا، رای را بسیار سنگین و غیر سلیس كرده است.
4- رعایت نشانه‌گذاری: در رای فوق، جز در یك مورد كه آن هم اشتباه به كار رفته، از هیچ یك از علائم نوشتاری از قبیل نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول و مانند آن استفاده نشده است. در حقیقت جملات رای به اندازه‌ای طولانی بوده كه دادگاه برای كوتاه نمایاندن جمله در سطر چهارم و پنجم به طور نادرست علامت نقطه را به كار برده چرا كه در سطر چهارم عبارت «به تخفیف در مجازات» - كه خواسته محكوم‌علیه بوده است - از نظر منطقی و نگارشی جزء پیوسته به كلام قبل است. همچنین در سطر پنجم نیز پس از عبارت «مصوب 1356» به جای استفاده از علامت ویرگول به اشتباه از علامت نقطه استفاده شده كه این امر موجب دشواری خواندن و درك متن گردیده است.
5- خطای نگارشی: حرف اضافه‌ای كه به همراه كلمه «استناد» به كار می‌رود، «به» است و تركیب «در استناد به ماده...» تركیب نادرستی است. همچنین قسمتی از رای، با این عبارت كه «دادگاه... مجازات تعیین شده در مورد نامبرده را به شرح زیر تخفیف و تبدیل می‌نماید...» نادرست است. در واقع در این جمله، فعل «می‌نماید» مشتق از مصدر «نمودن» معطوف به هر دو كلمه «تخفیف» و «تبدیل» شده است. حال آنكه واژه «تخفیف» با مصدر «نمودن» به كار نمی‌رود و مجازات را هیچ‌گاه نمی‌توان تخفیف نمود. برای بیان این مقصود می‌توان چنین عبارتی را به كار برد: «دادگاه... مجازات معین شده برای متهم را به شرح زیر تخفیف می‌دهد» یا «دادگاه... با قبول تخفیف مجازات، آن را به مجازات زیر تبدیل می‌نماید.»
5-1 پیاده‌سازی دادنامه در «الگوی خلاق»
5-1-1- مرحله پیش‌پردازش:
در خصوص تقاضای آقای موسی ... محكوم‌علیه دادنامه شماره 2253 - 18/10/75 صادره از این دادگاه كه به موجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 75 میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال به تضامن در حق سه نفر از شكات آقای علی ... و حجت‌اله ... و پرویز ... محكوم شده است. به تخفیف در مجازات با توجه به گذشت شاكی خصوصی و در استناد به ماده 25 اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با توجه به اینكه آقای حجت ... احد از شكات اعلام گذشت نموده است. فلذا دادگاه محكوم‌علیه را مستحق تخفیف دانسته و مستندا به ماده فوق‌الذكر مجازات تعیین شده در مورد نامبرده را به شرح زیر تخفیف و تبدیل می‌نماید 1- دو سال حبس تعزیری به یك سال حبس 2- جزای نقدی مبلغ 75 میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر دیگر شكات. این رای حضوری و قطعی است.
5-1-2- مرحله تقطیع موضوعی:
الف) اطلاعات عمومی پرونده:
شماره پرونده: 20878/165
شماره و تاریخ دادنامه 111 - 9/2/78
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عمومی...
خواهان: آقای موسی ... به نشانی ...
خواسته: تخفیف مجازات
ب) موضوع دعوا (خواسته) و ج) شرح دعوا
در خصوص تقاضای آقای موسی ... محكوم‌علیه دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از این دادگاه كه بموجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 75 میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ یكصدوپنجاه میلیون ریال به تضامن در حق سه نفر از شكات آقای علی ... و حجت‌اله... و پرویز ... محكوم شده است. به تخفیف در مجازات با توجه به گذشت شاكی خصوصی و
د) دلایل و مستندات قضایی
در استناد به ماده 25 اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356. با توجه به اینكه آقایا حجت ... احد از شكات اعلام گذشت نموده است. فلذا دادگاه محكوم‌علیه را مستحق تخفیف دانسته.
ه) نتیجه‌گیری و صدور رای
و مستندا به ماده فوق‌الذكر مجازات تعیین شده در مورد نامبرده را به شرح زیر تخفیف و تبدیل می‌نماید. 1- دو سال حبس تعزیری به یك سال حبس 2- جزای نقدی مبلغ 75 میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر دیگر شكات. این رای حضوری و قطعی است.
5-1-3- مرحله حذف: در این مرحله عبارات و گزاره‌های غیرضروری كه در متن فوق زیر آنها خط كشیده شده با اعمال قاعده حذف، از داخل متن برداشته می‌شود.
5-1-4- مرحله گزینش: عبارات و گزاره‌های كلیدی این رای عبارتند از:
- تقاضای محكوم‌علیه دادنامه ... به تخفیف در مجازات با توجه به گذشت شاكی خصوصی.
- احدی از شكات اعلام گذشت نموده است.
- دادگاه محكوم‌علیه را مستحق تخفیف دانسته.
- مجازات تعیین شده در مورد نامبرده را به شرح زیر تخفیف می‌دهد:
1- دو سال حبس تعزیری به یك سال حبس 2- جزای نقدی مبلغ 75 میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر دیگر شكات.
5-1-5- مرحله تولید خلاصه:
«خلاصه دادنامه در قالب الگوی خلاق»
1- اطلاعات عمومی پرونده:
شماره پرونده: 20878/165
شماره و تاریخ دادنامه: 111-9/2/78
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عمومی...
خواهان: آقای موسی ... به نشانی...
مستند قانونی رای: ماده 25 اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
نوعی رای: قطعی
2- موضوع دعوا (خواسته):
تقاضای تخفیف مجازات به علت گذشت شاكی خصوصی
3- شرح دعوا:
بر اساس دادنامه شماره ...، خواهان به تحمل دو سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/000/75 ریال، پرداخت 000/000/150 ریال به طور مستقل به سه نفر از شاكی‌ها محكوم شده است.
4- دلایل و مستندات قضایی:
با توجه به گذشت یكی از شاكی‌ها، دادگاه خواهان را مستحق تخفیف مجازات تشخیص می‌دهد.
5- نتیجه‌گیری و صدور رای:
به استناد ماده قانونی فوق، دادگاه مجازات خواهان را به شرح زیر تخفیف می‌دهد:
1- یك سال حبس تعزیری؛ 2- جزای نقدی به مبلغ 000/000/40 ریال؛ 3- پس دادن سهم دو نفر از شاكی‌ها.
* با توجه به نمودار زیر كه فراوانی كمیت زبانی بخش‌های مختلف در خلاصه رای را نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت كه در این رای «بخش نتیجه‌گیری و صدور رای» بیشترین حجم از خلاصه را در بر گرفته است. (نمودار 5-1)
پس از تحلیل 50 دادنامه (پیكره زبانی پژوهش) و بررسی فراوانی كمیت زبانی بخش‌های مختلف خلاصه هر یك از آنها، به طور كلی همان‌طور كه نمودار 5-2 نشان می‌دهد، مشاهده شد كه در مجموع بخش «شرح دعوا» بیشترین حجم از خلاصه آرا را در بر می‌گیرد. اما نتایج حاصل از بررسی‌هایی كه به روش گروه كانونی صورت گرفت حاكی از آن است كه از دیدگاه حقوقی، بخش «دلایل و مستندات قضایی» كه رای قاضی بر اساس آن صادر می‌شود مهم‌ترین بخش از خلاصه محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه اهمیت بخش‌های مختلف خلاصه آرای قضایی (به لحاظ معنای زبانی) و كمیت زبانی داده‌های مستخرج از آرای قضایی در هر بخش از خلاصه رای (به لحاظ حجمی) الزاما با هم رابطه مستقیم ندارند. (نمودار 5-2 در صفحه قبل و جدول 5-2 در همین صفحه)
6- نتایج پژوهش
تحلیل متن آرای قضایی نشان می‌دهد كه از لحاظ زبان‌شناختی، دشواری‌ها و پیچیدگی‌های متن آرای قضایی ناشی از سبك و ساختار پیچیده آن است. از جمله: طولانی‌نویسی، استفاده فراوان از واژه‌های عربی و عبارات حرف اضافه‌ای، عدم رعایت اصول نشانه‌گذاری و همچنین به كارگیری واژه‌های تخصصی و اصطلاحات حقوقی (بدون ارائه تعریف مناسب به طوری كه برای غیرحقوق‌دانان هم قابل فهم باشد). همچنین طی پیاده‌سازی رای در «الگوی خلاق» مشاهده شد كه با تقطیع ساخت موضوعی متن رای دادگاه می‌توان به مضمون هر بخش و همچنین علائم گفتمانی و اصطلاحات خاص حقوقی هر قسمت پی برد و با شناسایی ساخت موضوعی آرای قضایی و تقطیع آن به مضامین مختلف و سپس حذف عناصر و گزاره‌های غیرضروری متن، می‌توان بدون هرگونه لطمه به انسجام معنایی متن رای، عبارات كلیدی آن را از سایر عناصر غیرضروری مجزا ساخت. پس از آزمودن الگو به روش «گروه كانونی» به این نتیجه رسیدیم كه اهمیت بخش‌های مختلف خلاصه آرای قضایی (به لحاظ معنای زبانی) و كمیت زبانی داده‌های مستخرج از آرای قضایی در هر بخش از خلاصه رای (به لحاظ حجمی) الزاما با هم رابطه مستقیم ندارند. همچنین آزمودن الگو به روش بررسی مقایسه‌ای نشان داد كه «الگوی خلاق» موجب ارتقای پیوستگی معنایی، قابلیت درك آسان‌تر و شفافیت و صراحت بیان بیشتر در متن آرای قضایی می‌شود. از نتایج فرعی این پژوهش این است كه آرای مدنی را راحت‌تر از آرای كیفری می‌توان خلاصه‌نویسی كرد زیرا مباحث مدنی عرفی‌تر از مباحث كیفری است. همچنین برخی از واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی كه دارای معنای عمیق هستند را نمی‌توان به راحتی ساده‌نویسی كرد (مانند: جائفه، حارصه، قسامه، ارش، اماره)، بنابراین لازم است برای به‌گزینی واژه جایگزین، با یك حقوق‌دان مشورت شود. یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند در موارد زیر كاربرد داشته باشد:
* كمك به حقوق‌دانان در تفهیم متن رای به غیرحقوق‌دانان و تسریع فرآیند دادرسی
* كارآفرینی برای دانش‌آموختگان رشته‌های زبان‌شناسی، ادبیات و حقوق در زمینه خلاصه‌نویسی متون حقوقی به زبان ساده حقوقی
* تقویت ارتباط میان حقوق‌دانان و عامه مردم
* كمك به جامعه مترجمان رسمی در درك نكات كلیدی متون حقوقی و وفاداری به مفهوم اصلی متن در حین ترجمه
* راه‌اندازی یك «بانك اطلاعات حقوقی» كه خلاصه آرای قضایی و متون حقوقی را به زبان ساده و به طور رایگان در اختیار عموم قرار می‌دهد.
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:36 ب.ظ

Valuable content. With thanks.
cialis venta a domicilio cialis daily cialis pills in singapore cialis dosage recommendations cialis 30 day trial coupon we use it 50 mg cialis dose cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil tadalafil 20 mg if a woman takes a mans cialis
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:37 ب.ظ

Helpful material. Thank you!
cialis vs viagra cialis authentique suisse enter site very cheap cialis order cialis from india cialis pills boards we recommend cialis best buy the best choice cialis woman tadalafil generic estudios de cialis genricos generic cialis soft gels
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:30 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis kaufen cialis online holland buying brand cialis online cialis generic cialis herbs cialis diario compra free cialis fast cialis online ou trouver cialis sur le net brand cialis generic
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:29 ق.ظ

Thank you! I value it!
sildenafil buy online where can you purchase viagra cheap viagra online usa online pharmacy order where can i buy viagra without prescription buy viagra without consultation uk how to find viagra can you buy viagra at cvs buy viagra online from canada buy viagra no rx
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:42 ب.ظ

Information very well regarded!!
opinioni cialis generico generic cialis soft gels canada discount drugs cialis rx cialis para comprar get cheap cialis buy cialis cheap 10 mg only now cialis for sale in us cialis mit grapefruitsaft cialis tablets australia buy cialis
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:39 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis 20 mg best price cialis online cialis 20mg buy name brand cialis on line cialis tadalafil online cialis online nederland cialis tablets viagra or cialis only best offers 100mg cialis cialis generico postepay
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:59 ب.ظ

Helpful advice. Many thanks.
generic cialis at the pharmacy buy generic cialis cialis reviews cialis savings card cialis generic availability only now cialis for sale in us cialis free trial the best site cialis tablets cialis generico milano order cialis from india
http://cialissi.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:28 ب.ظ

Whoa all kinds of very good tips!
cialis 20 mg cost sialis cialis preise schweiz order cialis from india cialis with 2 days delivery canada discount drugs cialis prezzo cialis a buon mercato cialis prices in england click here take cialis cialis farmacias guadalajara
Urbain
سه شنبه 12 تیر 1397 03:04 ق.ظ
Hello tһere! Ι could have sworn I've been to this site Ьefore
but after lоoking at some of the posts Ӏ realized it's neԝ to me.

Anyhow, I'm definitеly һappy I stumbled սpon it and
I'll bbe book-marking іt and checking ƅack regularly!
Stone Janah
سه شنبه 12 تیر 1397 12:15 ق.ظ
Genuinely no matter if someone ɗoesn't know after that its սp to other visitors thɑt they wіll assist, ѕo here it occurs.
Gplus
جمعه 8 تیر 1397 06:52 ب.ظ
Hey! Ƭhis post ⅽouldn't be writtеn any better!

Reading this post reminds mе of my good old rⲟom mate!
He аlways kеpt talking aƅoᥙt this. Ӏ ᴡill forward tһis write-ᥙp to him.
Fairly ⅽertain he will havе a good read. Thanks for sharing!
michale
جمعه 1 تیر 1397 06:20 ب.ظ
Hi therе! Qujck question tһat's totally off topic.
Ꭰo yⲟu know hoow too make yоur site
mobile friendly? Мy sife looҝs weird when viewing from
mʏ iphone 4. Ӏ'm trying to fіnd a theme or plugin that miɡht be able to reolve thіѕ
issue. Іf you haѵe anny suggestions, pleɑse share. Cheers!
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:33 ق.ظ

Nicely spoken without a doubt! .
recommended site cialis kanada generic low dose cialis cialis tablets click now cialis from canada cialis ahumada only now cialis 20 mg cialis 10mg prix pharmaci cialis generico en mexico cialis super acti pastillas cialis y alcoho
chocolate
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:08 ق.ظ
Wow, this post is good, my sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to let know her.
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:30 ب.ظ

You actually reported that effectively!
cialis dosage only now cialis 20 mg cialis tadalafil online cialis super acti cialis coupons printable cialis pills cialis official site buy cialis online legal cialis 100 mg 30 tablet overnight cialis tadalafil
Viagra great britain
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:02 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
best buy for viagra where to buy viagra safely online viagra without presc buy generic viagra uk viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy prescription viagra online order viagra online without prescription where do you buy viagra can you buy viagra over the counter where can you buy viagra from
depforce price
جمعه 31 فروردین 1397 06:23 ب.ظ
Infredible points. Outatanding arguments. Keepp uup tthe amaziing spirit.
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 11:43 ب.ظ

Thank you! Excellent stuff!
we choice cialis uk cialis price thailand cialis sicuro in linea cialis with 2 days delivery legalidad de comprar cialis cialis pas cher paris cialis patent expiration only now cialis 20 mg safe site to buy cialis online order cialis from india
john son
شنبه 11 فروردین 1397 10:59 ق.ظ
Hi there, just wanted to mention, I loved this article. It was helpful.
Keep oon posting!
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 10:19 ب.ظ
І'm realⅼy inspired along with yоur writing talents аnd als᧐ with
tһe structure οn yоur weblog. Іs thjis a paid suject orr ⅾid
you modify it yoᥙr sеlf? Anyԝay stay up tthe excellent quality writing,
іt is rar to sеe a nice weblog ⅼike thіs oone today..
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 09:44 ب.ظ

Good tips. Thank you!
cialis therapie buy online cialis 5mg dose size of cialis cialis 30 day trial coupon cialis prezzo al pubblico discount cialis achat cialis en itali cialis dosage amounts cialis prezzo al pubblico cialis kaufen
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:21 ق.ظ

You have made your position very nicely.!
cialis efficacit cialis arginine interactio generic low dose cialis cialis 30 day trial coupon cialis usa cost i recommend cialis generico where to buy cialis in ontario only now cialis 20 mg cialis name brand cheap 5 mg cialis pharmacie en ligne
maverik viniales
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:29 ب.ظ
http://www.motogp.com
How do you prevent Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:48 ب.ظ
When someone writes an article he/she keeps the plan of a user in his/her mind that how a user can understand
it. So that's why this article is great. Thanks!
tyraSkilling.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 05:57 ب.ظ
My brother recommended I may like this blog.
He used to be entirely right. This post truly made my day.
You can not consider just how much time I had spent for this info!
Thank you!
katrinapih.wordpress.com
جمعه 6 مرداد 1396 09:14 ب.ظ
This is really interesting, You're an overly professional blogger.
I have joined your feed and look ahead to looking for extra
of your fantastic post. Also, I have shared your web
site in my social networks
Lauren
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:32 ق.ظ
Thankfulness to my father who shared with me on the topic of this
web site, this webpage is truly awesome.
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 01:06 ب.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both educative and engaging, and let me tell you, you've hit
the nail on the head. The problem is something too few folks are speaking intelligently
about. I am very happy I came across this in my hunt for something regarding this.
manicure
پنجشنبه 17 فروردین 1396 06:24 ق.ظ
Amazing! This blog looks just like my old one!

It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of
colors!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:پیوندهای روزانه


:نویسندگان


:نظرسنجی


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox