تبلیغات
شعبه 37 شورای حل اختلاف مجتمع شماره دوشیراز - اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن

اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن

نوشته شده توسط:نیکزاد عباسی
دوشنبه 17 خرداد 1389-11:05 ق.ظ

اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن
نویسنده : محمدرضا محمدی، دبیر شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان ایجرود - نقل از نشریه ماوی
نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده 936 قانون مدنی در سال 1387 درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است ‌که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می‌باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است.
طرح موضوع
مـاده 936 قـانـون مـدنـی (قـبـل از اصـلاح) بیان می‌داشت: <زوج از تمامی اموال زوجه ارث می‌برد؛ اما زوجه از اموال زیر:
‌1- اموال منقول از هر قبیل که باشد
‌2- از ابنیه و اشجار.>
در تاریخ 6 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی این ماده را به این شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم از تمامی اموال به ترتیب فوق می‌باشد.>
اما مشخص نیست زمان دقیق اجرای این قانون چه تاریخی است و ملاک تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تـاریـخ فـوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت؟
اگر ملاک تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت باشد، مهم نیست که متوفا در چه تاریخی وفات یافته است؛ چراکه هرگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت شود، این قانون در مورد ماترک زوج متوفا اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه شخصی در سال 1360 وفات یافته؛ اما وراث او یا سایر اشخاص ذی‌نفع بنا به هر دلیلی تاکنون اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکرده باشند، با توجه به برداشت یاد شده، حصه زوجه این متوفا از ماترک وی مطابق قانون اخیر تعیین خواهد شد. اما در فرض دیگر که ملاک اعمال قانون تاریخ فوت متوفاست مهم نیست که وراث یا سایر اشخاص ذی‌نفع بنا به تجویز ماده 360 قانون امور حـسـبـی در چـه تاریخی به محاکم مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نمایند؛ چراکه اگر متوفا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی وفات یافته باشد، حصه زوجه از ماترک متوفا مطابق قانون مصوب 1307 محاسبه خواهد شد. اما اگر بعد از تاریخ اجرایی شدن این قانون فوت متوفا محقق گردد، حصه زوجه مطابق مواد اصلاحی قانون اخیر تعیین می‌شود.
در پاسخ به ابهام اول باید گفت که ماده 936 اصلاحی قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 1387 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اصل 93 قانون اساسی بیان می‌دارد: <تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حـداکـثـر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مــورد بــررســی قــرار دهــد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.>
‌اصـــل 95 نــیـــز اشــعـــار مـــــی‌دارد: <در مــــواردی کــــه شورای نگهبان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای 10 روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید شود.>
در تاریخ 11 اسفند 1387 مصوبه مجلس در اجرای اصل 123 قانون اساسی به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر در اصول 93 و 95 قانون اساسی و عدم وصول پاسخ از شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. رئیس جمهور نیز حسب دلالت ماده 1 قانون مدنی در تاریخ 19 اسفند 1387 قانون اصلاحی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ نمود که درنهایت متن قانون در تاریخ 21 اسفند 1387 در روزنامه رسمی شماره 18651 چاپ شد. بنا به دستور ماده 2 قانون مدنی نیز قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.
از طرفی، ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث مواعد، ماه را 30 روز دانسته است و تاریخ انتشار و روز پانزدهم پس از انتشار حسب دلالت ماده 335 همان قـانون مورد احتساب قرار نمی‌گیرد.
بـنابراین از جمیع این مطالب نتیجه‌گیری می‌شود که قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 6 اسفند 1387 از تاریخ 7 فروردین 1388 لازم‌الاجرا می‌باشد. البته ذکر این نکته نیز لازم به نـظــر مــی‌رســد کــه تــاریـخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مصادف با روز جمعه است؛ اما این قضیه خارج از بحث ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر این‌که ملاک اعمال قانون نسبت به حقوق زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت، نکاتی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
ماده 867 قانون مدنی بیان می‌دارد: <ارث به موت حقیقی یا فرضی صورت تحقق پیدا می‌کند.>
‌ماده 868 نیز مقرر داشته است: <مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.>
با اندکی تدقیق در این مواد و نیز دیگر مواد مرتبط می‌توان دریافت که شاه بیت بحث ارث و تقسیم ماترک، واقعه فوت است؛ یعنی تمامی این امور فرع بر فوت هستند و تا زمانی که فوت تحقق نیافته است، بحث درخصوص ارث و تعداد وراث و سهم آنها از ماترک متوفا بی‌فایده خواهد بود. مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت اوست. انتقال در صورتی تحقق می‌یابد که ترکه به ملکیت وارثان درآید؛ ‌زیرا در این زمان است که جابه‌جایی صورت می‌پذیرد. لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و از دید عرف یکی است؛ منتها ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وراث مستقر می‌شود. ماده 869 قانون مدنی نیز در ارتباط با همین موضوع است.
اهمیت لحظه فوت از این جهت است که در آن لحظه وراث وی مشخص خواهند شد و فلسفه کاربرد عبارت <وراث حین‌الفوت> هم همین موضوع است.
حال با توجه به مطالب مورد اشاره و با عنایت به ماده 3 قانون مدنی که بیان می‌دارد: <اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد> می‌توان به این شکل به سؤال مورد بحث پاسخ داد که وقتی به محض فوت شخص ترکه او قهراً داخل در مالکیت ورثه می‌شود و ملاک در تعیین وراث و میزان ترکه، فوت متوفاست و تمامی وراث به طور مشاع و البته هر یک به میزان حصه مقرر در شرع مقدس و قانون، سهامدار در ترکه می‌باشند، پس ملاک در تعیین سهم‌الارث زوجه متوفا نیز تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت. ‌
ممکن است وراث تا مدت‌ها پس از فوت مورث خود اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکنند؛ حال آن‌که در این مدت احتمال دارد قانون تغییر کرده باشد؛ هـمـــانــنـــد مـــوضــوعــی کــه هــم‌اکـنــون اتـفــاق افـتــاده اسـت.درخـصـوص ایـن‌کـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:
1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
2-مطابق ماده 3 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می‌‌شود:
1-مواد 936 و 938 اصلاحی قانون مدنی از تاریخ 7 فروردین 1388 لازم‌الاجرا هستند.
2-ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثتbuy generic levitra
جمعه 20 مهر 1397 01:20 ب.ظ

You actually reported that exceptionally well.
levitra 20 mg bayer prezzo levitra levitra prices buy levitra 20 mg buy 10 mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra generic buy levitra 10mg
buy cialis online safely
سه شنبه 10 مهر 1397 09:22 ب.ظ

Cheers. Ample info!

cialis online cialis great britain the best site cialis tablets cialis coupons printable cialis coupons printable cost of cialis per pill cialis coupons cialis kaufen cialis generika canadian discount cialis
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 09:50 ب.ظ

Cheers. I value this.
cialis canada on line tadalafil viagra vs cialis acquistare cialis internet cialis generic availability cialis herbs comprar cialis 10 espa241a where to buy cialis in ontario cialis diario compra safe site to buy cialis online
canada online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 02:42 ق.ظ

Seriously a lot of excellent tips.
canadian medications pharmacy canada online pharmacy canadian pharmaceuticals reviews canadian pharmacy viagra pharmacy onesource canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmaceuticals companies drugstore online india canadian online pharmacies reviews drugs for sale in canada
http://viagrayosale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:47 ب.ظ

Wow lots of wonderful information.
legalidad de comprar cialis look here cialis cheap canada canadian cialis wow look it cialis mexico ou acheter du cialis pas cher generic cialis levitra prices on cialis 10 mg fast cialis online cialis generico in farmacia chinese cialis 50 mg
canadian pharmacys
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:36 ق.ظ

Awesome posts. Thank you!
canadian prescription drugstore drugs for sale canada medications buy online pharmacy online drug store best canadian pharmacies online canada medication drugs for sale canadian pharmacies that are legit canadian prescriptions online serc 24 mg
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:17 ق.ظ

Fantastic info. Appreciate it.
where to buy generic viagra buy cheap viagra buy generic viagra online uk buy legal viagra viagra on prescription uk can you buy viagra without prescriptions cheap viagra online buy viagra online buy discount viagra buy price viagra
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:37 ق.ظ

You have made your point very well..
cialis generique 5 mg buy cialis online legal cialis professional yohimbe tadalafil generic generic cialis pro interactions for cialis cialis arginine interactio cialis en 24 hora cialis generico generic cialis soft gels
babecolate.com/can-you-buy-real-cialis-online-without-a-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:56 ب.ظ

Superb stuff. Thanks a lot.
only now cialis 20 mg cialis uk next day cialis 20 mg viagra cialis levitra cialis generico postepay low dose cialis blood pressure cialis uk cialis sans ordonnance cialis dosage amounts cialis name brand cheap
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:21 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
viagra vs cialis vs levitra cialis for daily use cialis australia org cialis 5 mg funziona cialis canada cialis flussig sialis canadian discount cialis cialis en 24 hora canada discount drugs cialis
Online cialis
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:01 ق.ظ

You stated this wonderfully!
viagra cialis levitra preis cialis 20mg schweiz achat cialis en suisse order cialis from india callus enter site 20 mg cialis cost cialis 50 mg soft tab acheter du cialis a geneve generic cialis review uk cialis generic availability
Viagra levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:47 ب.ظ

Seriously loads of valuable info.
where can i buy viagra without prescription viagra no rx how do i buy viagra how old to buy viagra sildenafil uk order viagra online buy viagra online uk cheap best buy for viagra how to get viagra tadalafil
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:50 ق.ظ

You made your point.
fast cialis online discount cialis cialis pills boards cialis generika cialis coupons printable cialis generico acheter cialis meilleur pri cialis wir preise how to buy cialis online usa we recommend cialis best buy
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 09:36 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis 5mg prix cialis generika in deutschland kaufen cialis purchasing side effects of cialis generic cialis tadalafil side effects of cialis does cialis cause gout cialis efficacit cialis 20 mg cialis 5 mg effetti collateral
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 04:43 ب.ظ
با تشکر از شما برای اشتراک گذاری این با همه
ما واقعا شما را درک می کنیم که در مورد آن صحبت می کنید!
نشانه گذاری شده لطفا با وبسایت من صحبت کنید =) ممکن است ما یک ترتیب متناوب پیوندی داشته باشیم
در بین ما
are psychic readings real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:25 ب.ظ
با درود! من می دانم که این تا حدودی موضوع است اما من تعجب می کنم که پلت فرم وبلاگ شما برای چه استفاده می کنید
این سایت؟ من از وردپرس خسته شده ام زیرا من با هکرها مشکلی داشتم و به جای دیگری به دنبال دیگری هستم
سکو. من می توانم بزرگ باشم، اگر بتوانید به من در جهت یک اشاره کنید
پلت فرم خوب
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:55 ب.ظ
وب سایت فوق العاده اطلاعات مفید زیادی اینجا است. من آن را فرستادم
برخی از pals ها به علاوه به اشتراک گذاری در خوشمزه است. و بدیهی است که برای عرق شما!
Where is the Achilles heel?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:32 ب.ظ
you're actually a just right webmaster. The site loading velocity is
incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick.
Also, The contents are masterwork. you've done a wonderful activity in this matter!
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 06:25 ق.ظ
It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting
things or tips. Perhaps you could write next articles
referring to this article. I want to read even more things about it!
http://endurablerunt1373.soup.io/tag/Toe
جمعه 13 مرداد 1396 05:17 ب.ظ
Wow, awesome blog format! How lengthy have you ever been blogging for?

you made blogging glance easy. The overall glance of your website
is magnificent, as smartly as the content!
jenevalabauve.jimdo.com
جمعه 6 مرداد 1396 09:58 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did
you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!
Vada
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:45 ب.ظ
I have been browsing on-line greater than three hours as of late, but I never found any
attention-grabbing article like yours. It's pretty value sufficient for me.
In my view, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the
web might be a lot more useful than ever before.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:37 ق.ظ
It's remarkable for me to have a web site, which is helpful for my experience.
thanks admin
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 04:41 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for اصلاح
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:09 ب.ظ
Thank you a lot for sharing this with all of us you actually recognise what you are talking approximately!
Bookmarked. Kindly additionally visit my web site =).

We will have a hyperlink alternate agreement among us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:پیوندهای روزانه


:نویسندگان


:نظرسنجی


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox