تبلیغات
شعبه 37 شورای حل اختلاف مجتمع شماره دوشیراز - اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن

اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن

نوشته شده توسط:نیکزاد عباسی
دوشنبه 17 خرداد 1389-12:05 ب.ظ

اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن
نویسنده : محمدرضا محمدی، دبیر شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان ایجرود - نقل از نشریه ماوی
نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده 936 قانون مدنی در سال 1387 درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است ‌که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می‌باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است.
طرح موضوع
مـاده 936 قـانـون مـدنـی (قـبـل از اصـلاح) بیان می‌داشت: <زوج از تمامی اموال زوجه ارث می‌برد؛ اما زوجه از اموال زیر:
‌1- اموال منقول از هر قبیل که باشد
‌2- از ابنیه و اشجار.>
در تاریخ 6 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی این ماده را به این شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم از تمامی اموال به ترتیب فوق می‌باشد.>
اما مشخص نیست زمان دقیق اجرای این قانون چه تاریخی است و ملاک تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تـاریـخ فـوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت؟
اگر ملاک تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت باشد، مهم نیست که متوفا در چه تاریخی وفات یافته است؛ چراکه هرگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت شود، این قانون در مورد ماترک زوج متوفا اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه شخصی در سال 1360 وفات یافته؛ اما وراث او یا سایر اشخاص ذی‌نفع بنا به هر دلیلی تاکنون اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکرده باشند، با توجه به برداشت یاد شده، حصه زوجه این متوفا از ماترک وی مطابق قانون اخیر تعیین خواهد شد. اما در فرض دیگر که ملاک اعمال قانون تاریخ فوت متوفاست مهم نیست که وراث یا سایر اشخاص ذی‌نفع بنا به تجویز ماده 360 قانون امور حـسـبـی در چـه تاریخی به محاکم مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نمایند؛ چراکه اگر متوفا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی وفات یافته باشد، حصه زوجه از ماترک متوفا مطابق قانون مصوب 1307 محاسبه خواهد شد. اما اگر بعد از تاریخ اجرایی شدن این قانون فوت متوفا محقق گردد، حصه زوجه مطابق مواد اصلاحی قانون اخیر تعیین می‌شود.
در پاسخ به ابهام اول باید گفت که ماده 936 اصلاحی قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 1387 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اصل 93 قانون اساسی بیان می‌دارد: <تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حـداکـثـر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مــورد بــررســی قــرار دهــد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.>
‌اصـــل 95 نــیـــز اشــعـــار مـــــی‌دارد: <در مــــواردی کــــه شورای نگهبان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای 10 روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید شود.>
در تاریخ 11 اسفند 1387 مصوبه مجلس در اجرای اصل 123 قانون اساسی به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر در اصول 93 و 95 قانون اساسی و عدم وصول پاسخ از شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. رئیس جمهور نیز حسب دلالت ماده 1 قانون مدنی در تاریخ 19 اسفند 1387 قانون اصلاحی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ نمود که درنهایت متن قانون در تاریخ 21 اسفند 1387 در روزنامه رسمی شماره 18651 چاپ شد. بنا به دستور ماده 2 قانون مدنی نیز قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.
از طرفی، ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث مواعد، ماه را 30 روز دانسته است و تاریخ انتشار و روز پانزدهم پس از انتشار حسب دلالت ماده 335 همان قـانون مورد احتساب قرار نمی‌گیرد.
بـنابراین از جمیع این مطالب نتیجه‌گیری می‌شود که قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 6 اسفند 1387 از تاریخ 7 فروردین 1388 لازم‌الاجرا می‌باشد. البته ذکر این نکته نیز لازم به نـظــر مــی‌رســد کــه تــاریـخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مصادف با روز جمعه است؛ اما این قضیه خارج از بحث ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر این‌که ملاک اعمال قانون نسبت به حقوق زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت، نکاتی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
ماده 867 قانون مدنی بیان می‌دارد: <ارث به موت حقیقی یا فرضی صورت تحقق پیدا می‌کند.>
‌ماده 868 نیز مقرر داشته است: <مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.>
با اندکی تدقیق در این مواد و نیز دیگر مواد مرتبط می‌توان دریافت که شاه بیت بحث ارث و تقسیم ماترک، واقعه فوت است؛ یعنی تمامی این امور فرع بر فوت هستند و تا زمانی که فوت تحقق نیافته است، بحث درخصوص ارث و تعداد وراث و سهم آنها از ماترک متوفا بی‌فایده خواهد بود. مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت اوست. انتقال در صورتی تحقق می‌یابد که ترکه به ملکیت وارثان درآید؛ ‌زیرا در این زمان است که جابه‌جایی صورت می‌پذیرد. لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و از دید عرف یکی است؛ منتها ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وراث مستقر می‌شود. ماده 869 قانون مدنی نیز در ارتباط با همین موضوع است.
اهمیت لحظه فوت از این جهت است که در آن لحظه وراث وی مشخص خواهند شد و فلسفه کاربرد عبارت <وراث حین‌الفوت> هم همین موضوع است.
حال با توجه به مطالب مورد اشاره و با عنایت به ماده 3 قانون مدنی که بیان می‌دارد: <اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد> می‌توان به این شکل به سؤال مورد بحث پاسخ داد که وقتی به محض فوت شخص ترکه او قهراً داخل در مالکیت ورثه می‌شود و ملاک در تعیین وراث و میزان ترکه، فوت متوفاست و تمامی وراث به طور مشاع و البته هر یک به میزان حصه مقرر در شرع مقدس و قانون، سهامدار در ترکه می‌باشند، پس ملاک در تعیین سهم‌الارث زوجه متوفا نیز تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت. ‌
ممکن است وراث تا مدت‌ها پس از فوت مورث خود اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکنند؛ حال آن‌که در این مدت احتمال دارد قانون تغییر کرده باشد؛ هـمـــانــنـــد مـــوضــوعــی کــه هــم‌اکـنــون اتـفــاق افـتــاده اسـت.درخـصـوص ایـن‌کـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:
1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
2-مطابق ماده 3 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می‌‌شود:
1-مواد 936 و 938 اصلاحی قانون مدنی از تاریخ 7 فروردین 1388 لازم‌الاجرا هستند.
2-ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثتbuy cialis online from uk
یکشنبه 2 تیر 1398 08:37 ب.ظ

Good information. Appreciate it.
buy cialis online cheapest cialis efficacit we like it cialis price cialis online nederland recommended site cialis kanada tesco price cialis generic cialis tadalafil cialis 100mg suppliers cialis online napol look here cialis order on line
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 12:44 ب.ظ

Fantastic stuff. Regards.
cialis usa cost tadalafil 20mg cialis lowest price best generic drugs cialis estudios de cialis genricos legalidad de comprar cialis cialis price thailand enter site very cheap cialis get cheap cialis india cialis 100mg cost
cialis coupon
جمعه 31 خرداد 1398 08:50 ب.ظ

Kudos, Plenty of knowledge.

cialis wir preise cialis 200 dollar savings card buy cialis uk no prescription cialis generisches kanada cialis 20 mg cost tadalafil tablets cialis daily reviews acheter du cialis a geneve online prescriptions cialis recommended site cialis kanada
generic low dose cialis
جمعه 31 خرداد 1398 05:08 ق.ظ

You actually explained this adequately.
cialis professional yohimbe purchase once a day cialis we choice cialis uk cialis super kamagra 5 mg cialis coupon printable 40 mg cialis what if i take cost of cialis per pill cialis coupons printable generic cialis at walmart cilas
http://statfustio.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:51 ق.ظ

Truly all kinds of valuable advice!
try it no rx cialis generic cialis soft gels cialis canada cialis generico lilly click now cialis from canada we like it cialis soft gel we use it 50 mg cialis dose cialis 200 dollar savings card cheap cialis cialis mit grapefruitsaft
http://nerransnis.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:59 ب.ظ

Fine stuff. Regards!
cialis with 2 days delivery cialis prices only best offers cialis use generic cialis in vietnam cialis en 24 hora cialis baratos compran uk we choice cialis uk cialis taglich cialis tablets australia 200 cialis coupon
http://pautrusas.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:45 ق.ظ

You actually explained this effectively!
online cialis cialis prezzo al pubblico opinioni cialis generico cialis official site only here cialis pills rezeptfrei cialis apotheke cialis vs viagra buying cialis in colombia free generic cialis how do cialis pills work
Cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:02 ق.ظ

Incredible loads of wonderful data.
cialis 50 mg soft tab cialis generico online cialis online deutschland tadalafil 20 mg 200 cialis coupon cialis 5 mg funziona 5 mg cialis pharmacie en ligne india cialis 100mg cost cialis cuantos mg hay cialis ahumada
cialis savings card
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:16 ب.ظ

Cheers. An abundance of write ups.

we use it cialis online store cialis dosage recommendations cialis mit grapefruitsaft buying cialis overnight cialis kaufen wo cialis dosage amounts click here take cialis buy name brand cialis on line acheter cialis kamagra generic cialis tadalafil
cialis generic name
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:15 ب.ظ

Really a good deal of excellent tips.
cialis pills price each cialis arginine interactio cialis prezzo di mercato order generic cialis online cialis 10mg prix pharmaci acquisto online cialis legalidad de comprar cialis cialis price thailand cialis generic availability no prescription cialis cheap
http://inogted.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:43 ق.ظ

Regards! Excellent information!
look here cialis order on line cuanto cuesta cialis yaho cialis cipla best buy 5 mg cialis coupon printable cialis generico in farmacia cialis prezzo di mercato viagra or cialis generic cialis at the pharmacy cialis cost cialis 5mg billiger
cialis online india
شنبه 25 خرداد 1398 06:15 ب.ظ

With thanks! A good amount of content!

cialis generic availability cialis soft tabs for sale usa cialis online tadalafil cialis online holland cialis generico milano cialis canadian drugs cialis online holland safe site to buy cialis online cialis coupons printable
http://conlidis.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:47 ق.ظ

Many thanks! Loads of forum posts.

costo in farmacia cialis cialis free trial cipla cialis online cialis dose 30mg low dose cialis blood pressure viagra or cialis cialis rezeptfrei prix cialis once a da discount cialis link for you cialis price
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 01:44 ب.ظ

Many thanks. I appreciate this!
cialis alternative cialis uk next day cilas side effects of cialis cialis venta a domicilio purchase once a day cialis cialis online deutschland female cialis no prescription estudios de cialis genricos cialis generic availability
http://sifame.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

Great tips. With thanks!
cialis 30 day trial coupon cilas we like it cialis price cialis dosage amounts cialis patentablauf in deutschland cialis daily new zealand cialis price thailand cialis sale online cialis price thailand buy name brand cialis on line
http://ovinhu.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:55 ق.ظ

Amazing lots of beneficial data.
cialis professional yohimbe cheap cialis canadian discount cialis wow cialis 20 buy name brand cialis on line cialis canadian drugs cialis generico online non 5 mg cialis generici cialis coupon cialis coupon
how to get cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:44 ب.ظ

Useful stuff. Many thanks.
overnight cialis tadalafil wow cialis tadalafil 100mg prices on cialis 10 mg interactions for cialis cialis authentique suisse if a woman takes a mans cialis buy name brand cialis on line side effects for cialis cialis pills boards cialis generico lilly
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:15 ب.ظ

Seriously tons of useful material!
tadalafil 10 mg prices on cialis 10 mg cialis with 2 days delivery cialis 5 mg funziona cialis pills in singapore buy generic cialis cialis sicuro in linea cialis generique 5 mg cialis rezeptfrei callus
can i take metformin and viagra
شنبه 18 خرداد 1398 07:30 ق.ظ

I do not know if it's just me or if everybody else experiencing issues with your blog. It looks like some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a issue with my web browser because I've had this happen previously. Many thanks
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 06:45 ق.ظ

You made your point!
generic cialis at walmart cialis from canada click now buy cialis brand india cialis 100mg cost cialis purchasing buy cialis online legal dosagem ideal cialis cialis savings card enter site natural cialis cialis prezzo al pubblico
http://www.leadingspasofcanada.com/alethea_photo/
شنبه 31 فروردین 1398 07:24 ق.ظ
るネットショップでございます,製造技術がかなり成熟したエルメスンバッグ偽物、プラダバッグ偽物、ボッテガヴェネタバッグ偽物
https://www.alfatransformer.com/transformer_components.php
شنبه 31 فروردین 1398 07:23 ق.ظ
高品質のスーパーコピーブランド(N級品)激安通販専門店!世の中のほとんどのブランドコピー品はココで揃います。
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 11:33 ب.ظ

Regards, Fantastic information!
canadian pharmacies-24h canadian pharcharmy online canadian pharmacies without an rx canada online pharmacies medication pharmacy canada online pharmacies reviews canadian medications online canadian rx prescriptions from canada without safe canadian online pharmacies
https://www.protekgroup.com/ru/employees
یکشنبه 18 فروردین 1398 01:34 ب.ظ
ブランドコピー財布バッグ時計激安販売店
buy cheap cialis coupon
جمعه 16 آذر 1397 07:56 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis mit grapefruitsaft does cialis cause gout cialis side effects dangers buy name brand cialis on line cialis reviews cialis tadalafil cialis canada low dose cialis blood pressure cialis generika in deutschland kaufen cialis baratos compran uk
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:47 ب.ظ

Cheers! A good amount of material!

cialis super acti cialis super acti cialis 100mg suppliers look here cialis order on line warnings for cialis we choice free trial of cialis tarif cialis france viagra vs cialis vs levitra cialis purchasing precios cialis peru
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:40 ب.ظ

You reported that effectively!
cialis side effects cialis bula achat cialis en itali cialis tadalafil cialis 5mg billiger achat cialis en suisse fast cialis online cialis patentablauf in deutschland what is cialis cialis sale online
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:10 ق.ظ

Reliable information. Thanks a lot!
cialis prezzo in linea basso cialis 5mg prix precios de cialis generico the best choice cialis woman cialis 10mg prix pharmaci cialis lilly tadalafi only now cialis for sale in us low dose cialis blood pressure bulk cialis cialis lowest price
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 05:02 ب.ظ

Cheers, Good information!
the best choice cialis woman wow look it cialis mexico cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 mg scheda tecnica only best offers 100mg cialis safe site to buy cialis online free cialis cialis herbs dosagem ideal cialis buy cialis online legal
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Amazing lots of very good information.
cialis 50 mg soft tab purchasing cialis on the internet tadalafil buy cheap cialis in uk cialis daily 5 mg cialis pharmacie en ligne rezeptfrei cialis apotheke we choice free trial of cialis when will generic cialis be available price cialis per pill
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:پیوندهای روزانه


:نویسندگان


:نظرسنجی


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox