تبلیغات
شعبه 37 شورای حل اختلاف مجتمع شماره دوشیراز - بررسی آخرین وضعیت اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه

بررسی آخرین وضعیت اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه

نوشته شده توسط:نیکزاد عباسی
چهارشنبه 2 دی 1388-04:11 ب.ظ

بررسی آخرین وضعیت اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه

                                      معرفی سخنران و محل جلسه
آقای دكتر پور نوری، رئیس سابق مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، قاضی فعلی دیوان عالی كشور و مامور در هیات ویژه نظارت در چند سال گذشته، دانش آموخته دكتری حقوق بین الملل از انگلیس، در خصوص آخرین تحولات ماده ۱۸ اصلاحی، سخن گفت.

این جلسه به دعوت جمعیت اسلامی وكلای دادگستری ایران و در محل سالن اجتماعات كانون وكلای دادگستری مركز در مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸ با حضور همكاران وكیل دادگستری برگزار گردید. در ابتدای جلسه آیاتی از قران مجید تلاوت و برخی مشكلات حقوقی همكاران در جمع حاضر مطرح و نظرات مشورتی اخذ گردید و سپس موضوع جلسه با حضور آقای دكتر برگزار شد.

سابقه و طرح بحث اعاده دادرسی
وی با توجه به همكارای سه ساله خود با هیات مستشاری ویژه نظارت رئیس قوه قضائیه اظهار داشت:

اصل اعاده دادرسی عادی، یك استثناء در امر دادرسی و بر خلاف قاعده اعتبار امر مختوم می باشد. لذا در قوانین آئین دادرسی، مواد ۴۲۶ به بعد آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۷۲ آئین دادرسی كیفری، موارد خاص و محدودی برای آن، پیش بینی شده است.

لكن از حیث امكان نظارت مسولان عالی قوه قضائیه بر آراء صادره، لابد باید راهكاری وجود داشته باشد. امكان اعاده دادرسی در قوانین قبل از انقلاب نیز سابقه داشته است. از جمله مصوبات ۱۳۳۵ و قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ برای دادستان كل و وزیر دادگستری (كه معادل رئیس قوه قضائیه بوده است) امكان درخواست رسیدگی فوق العاده وجود داشته است.

در قوانین بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۱ مصوبه مربوط به مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر قانون آئین دادرسی كیفری، برای برخی مقامات قضائی از جمله قاضی صادر كننده و ناظر بعدی، امكان درخواست رسیدگی فوق العاده، پیش بینی گردید.

در مصوبات بعدی ۱۳۶۴ مربوط به دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ و نیز دادگاه های كیفری ۱ و ۲ و حتی مصوبه ۱۳۷۲ مربوط به تجدیدنظر در احكام دادگاه ها، این مسئله وجود داشته است.

در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عام، ماده ۱۸ و غیره، با عنوان اشتباه، امكان رسیدگی فوق العاده تصریح شده است.

لكن در سال ۱۳۷۸ قانون موسوم به اختیارات رئیس قوه قضائیه، در ماده ۲ آن، برای شخص رئیس قوه قضائیه، در صورت مشاهده آراء خلاف بین شرع، اجازه درخواست رسیدگی فوق العاده پیش بینی میشود. به این منظور دفتر نظارت ویژه، تشكیل و موارد برای رسیدگی و اعلام درخواست به این دفتر، ارجاع داده میشد.

سال ۱۳۸۱ اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، علاوه بر امكان درخواست رسیدگی فوق العاده برای اصحاب دعوی، برای رئیس قوه قضائیه، بدون محدودیت زمانی، امكان درخواست نقض احكام قطعی از شعب تشخیص دیوان عالی كشور، پیش بینی گردید.

سال ۱۳۸۵ قانون جدید اصلاحی ماده ۱۸ اصلاحی سابق به تصویب رسید. در این قانون، امكان تشخیص رئیس قوه قضائیه، به عنوان خلاف بین شرع، برای آراء قطعی صادره، امكان درخواست نقض و بعنوان یك جهت از اعاده دادرسی، بیان شده است. هر چند این قانون اشكالات بنیادی دارد و لكن در مقام آئین نامه اجرائی برای آن، سعی شده است، برخی موارد اصلاح شود.

تا اینكه باتغییرات ریاست قوه قضائیه، حسب آئین نامه مصوب مهر ۱۳۸۸ ، آئین نام قبلی ملغی و متن ۵ ماده ای جدید برای آن تصویب شده است.

موارد مصداقی مشمول ماده ۱۸
در خصوص حوزه آراء قطعی موضوع ماده ۱۸، باید گفت كه:
در قانون اشاره به برخی مراجع قضائی شده است، مثل دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی و دیوان عالی كشور و لكن مراجع دیگری، مثل دادگاه های تجدیدنظر و كیفری استان، قید نشده است. در حالی كه در این مراجع نیز، آراء قطعی صادر میشود. این مسئله در آئین نامه سابق، اصلاح شد.

هم چنین آراء محاكم اصل ۱۴۹ قانون اساسی و آراء صادره در حوزه مواد مخدر، كه دارای شرایط ماهوی مشابه هستند، در قانون فعلی تصریح نشده است. البته در این دو حوزه، مصوبات خاص وجود دارد.

برای موارد اعدام در مواد مخدر، لازم است، ابتدا متن رای برای نظارت عالیه دادستان كل یا رئیس دیوان عالی كشور ارسال كه در صورت تائید، رای صادر میشود و در صورت عدم تائید به مرجع هم عرض و برای احكام دیگر، در صورت احراز اشتباه توسط دادیار اجرای احكام یا دادستان یا .... موضوع به قاضی صادر كننده رای اعلام و همان مسیر ارسال به دادستان كل یا رئیس دیوان عالی كشور، طی میشود.

در خصوص مصادره و اصل ۱۴۹، آراء صادره قطعی تا قبل از خرداد ۱۳۷۲ با كسب نظر از رهبری، هیات ویژه امكان اعاده دادرسی مجدد دارد و برای موارد بعدی اختیار توسط مقام رهبری به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است كه از طریق هیات ویژه ایشان، بررسی میشود.

هم چنین تصمیمات محاكم دیوان عدالت اداری تابع قانون خاص خود، مواد ۱۶ و ۱۸ آن می باشد. ماده ۱۸ آن، امكان درخواست خلاف بین شرع قانون برای رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه و از طریق رسیدگی در هیات تشخیص با ۵ عضو، یك نفر رئیس و ۴ نفر مستشار، رسیدگی میشود.

ماده ۱۶، در صورت وقوف به اشتباه توسط یك یا دو نفر از قضات صادر كننده رای و ارسال برای رئیس دیوان عدالت اداری، مسیر فوق، طی میشود.

هم چنین تصمیمات دادسرا، خارج از شمول ماده ۱۸ میباشد. بعلاوه آراء شورای حل و اختلاف اعم از صدور رای نزد قاضی یااعضای شورا، قابل رسیدگی در ماده ۱۸ نیست. البته اگر رای شورا، در مرحله تجدیدنظر، در دادگاه عمومی رسیدگی نهائی شود. رای دادگاه اخیر، قابل طرح در ماده ۱۸ می باشد.

در خصوص گزارش اصلاحی یا نظرات داوری، اصل آنها قابل رسیدگی در ماده ۱۸ نیست و لكن در خصوص طرح دعاوی مثل فسخ یا ابطال نسبت به آنها، رسیدگی بعدی مراجع قضائی، در این حوزه، قابل اقدام از طریق ماده ۱۸ می باشد.

احكام دادگاه ویژه روحانیت از شمول ماده ۱۸ خارج و تابع ضوابط خاص آئین نامه مصوب مقام معظم رهبری است.

احكام مرحله واخواهی نیز حسب رای وحدت رویه، كه تا زمانی كه امكان رسیدگی غیابی یا تجدیدنظر باشد، نوبت مرحله اعاده دادرسی نیست.

منظور از خلاف بین شرع
البته در خصوص اصل ماده ۱۸، قانون مصوب ۱۳۸۵ ابهامات زیادی دارد. اولا منظور از خلاف بین شرع، دقیقا روشن نیست. در تبصره ماده خلاف شرع معادل خلاف مسلمات فقه یعنی اصول و قواعد غیر قابل تردید و موارد غیر استنباطی كه در صورت اختلاف نظر ولی فقیه یا مشهور فقها ملاك است، لكن در عمل این مسئله با ابهام روبرو می شود.

از طرف قضات رسیدگی كننده در هیات ویژه نظارت، مسئله را خلاف بین قوانین، در نظر گرفته می گردید و لكن رئیس سابق قوه قضائیه، تاكید بر خلاف بین شرع داشتند. در حدود ۹۵% از درخواست های اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه، در گذشته توسط دادگاه ها مورد پذیرش قرار می گرفت. البته برخی شعب دیوان عالی كشور، در این خصوص نظرات خاصی داشتند.

مثلا یك مورد بحث تعلیق در مجازات كلاهبرداری، درخواست خلاف شرع شده بود، شعبه دیوان آنرا خلاف شرع نمی دانست. البته در حوزه مسائل دیات و قصاص و حدود، مسئله خلاف شرع قابل طرح است و لكن با وجود قوانین مصوب، بین خلاف شرع و قانون، امكان اشتباه است و دقیقا موارد خلاف شرع، مشخص نیست.

محدویت زمانی ماده ۱۸
در مصوبات ماده، مهلت زمانی درخواست، یك ماه از تاریخ صدور رای و قطعیت آن است. حال اولا این مهلت، شامل طرح درخواست توسط ذینفع است، یا كلیه مراحل ثبت درخواست و رسیدگی توسط مقامات و اعلام درخواست اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه، باید در مهلت یك ماهه باشد؟

امروزه مواردی است كه ثبت درخواست مربوط به چند سال قبل است و طبعا رسیدگی به آنها، طولانی خواهد بود. در گذشته در متن آئین نامه، مسئله روشن بود. متقاضیان به مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ رای به ایشان، حق ثبت درخواست ها در دفاتر استان ها و یا دادستانی كل را داشتند.

لكن در وضعیت فعلی با توجه به لغو آئین نامه سابق، مسئله مجددا ابهام دارد. زیرا در ادامه ماده یك آئین نامه جدید، می گوید مقامات مذكور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی، نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، ملكفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذكور (یك ماه) نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

به نظر می رسد، در این شرایط، و حسب نظر حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی، مهلت یك ماهه مربوط به مقامات و ثبت درخواست ها خواهد بود و رئیس قوه قضائیه بعدا میتواند خارج از یك ماه، درخواست اعاده دادرسی را مطرح نماید.

البته تاریخ متن قانونی ماده ۱۸، بحث تاریخ قطعیت است كه به نظر اشتباه است. زیرا در این صورت، بین زمان قطعیت تا ابلاغ به ذی نفع، زمان طولانی فاصله میشود و حق تجدیدنظر از ایشان سلب میشود. گفته شده منظور تاریخ اطلاع ذی نفع از قطعیت رای است كه معادل مرحله تاریخ ابلاغ رای قطعی است.

بدیهی است امكان عملی اطلاع از مفاد هزاران رای صادره برای رئیس قوه قضائیه ظرف مهلت مقرر نیست و باید سازوكاری برای اعلام آراء خلاف بین شرع به ایشان، وجود داشته باشد.

ماهیت تشخیص خلاف بین شرع
از حیث ماهیت تشخیص و درخواست اعاده دادرسی رئیس دیوان عالی كشور، این مسئله مطرح است كه تشخیص ایشان، معادل مرحله درخواست است یا در مقام تجویز و پذیرش آن؟ حسب ضوابط كیفری، مرجع پذیرش اعاده دادرسی دیوان عالی كشور است. در گذشته بعضا دیده شده كه شعبه دیوان عالی كشور، ابتدا درخواست رئیس قوه را مورد پذیرش قرار داده و بعدا مجوز رسیدگی داده و برخی موارد نیز، آن را مورد پذیرش قرار نداده است.

در آذر ماه ۱۳۸۷ این مسئله از طریق استفساریه از مجلس شورای اسلامی مرتفع شد كه درخواست رئیس قوه قضائیه، در واقع پذیرش اعاده دادرسی است و مراجع بعدی باید در ماهیت وارد رسیدگی شوند.

توقف اجرای احكام قطعی
در ابتدای این مسائل، توسط مقامات در هر مرحله، بعضا دستور توقف اجرای حكم داده می شد. زمانی كه بنده سرپرست مجتمع شهید بهشتی بودم، یك بار، دستور توقف یك حكم كه اجرای كامل شده بود، داده شد و در نتیجه محكوم به از محكوم له مسترد و به محل علیه تحویل شد. بعدا اعاده دادرسی رد و حكم اولیه تائید شد. در این زمان به دلیل اختفاء عین محكوم به، مشكلات زیادی برای اجرای حكم بوجود آمد.

در آئین نامه قبلی، این مسئله تصریح و مشخص شد. در آئین نامه فعلی نیز اعلام شده است كه تابع ضوابط قانونی مربوطه است. در امور كیفری با اخذ تامین مناسب اجرای حكم متوقف خواهد ماند و در امور حقوقی، در موارد غیر مالی قرار قبولی توقف اجرا و در موارد مالی در صورت سپردن تامین مناسب از طرف محكوم علیه، اجرا متوقف خواهد شد.

كیفیت اجرای ماده ۱۸ با آئین نامه جدید
در حال حاضر، اجرای ماده ۱۸ با ابهام مواجه شده است. در گذشته، به دلیل تفسیر و توسعه دادن مصادیق ماده ۱۸ در آئین نامه و اشكالات بنیادی تزلزل آراء در ماده واحده ۱۳۸۵، وضعیتی بوجود آمده است كه آئین نامه جدید، كه اتفاقا با ماهیت بحث استثناء بودن اعاده دادرسی انطباق بیشتری دارد، محدوده اجرائی ماده ۱۸، بسیار مضیق و محدود شده است.

اساسا این بحث است كه ماده ۱۸، چگونه باید اجرا شود. زیرا دفاتر استانی جمع شده است و مراجع قضائی نیز از پذیرش تقاضا منع شده اند. حال متقاضی به كجا باید مراجعه نماید؟ البته ماده ۱ آئین نامه، برای مقامات، حق اعلام درخواست را پیش بینی كرده است كه لابد باید اشخاص متقاضی درخواست خود را به ایشان تحویل نمایند. البته گفته شد، مراجع استانی و دفتر دادستانی كل كشور، از پذیرش درخواست ماده ۱۸ به دلیل برچیده شدن معاونت مربوطه، خود داری می نماید.

(از طرف حضار مطرح شد كه راه حل دیگر، ارسال درخواست ها به دفتر رئیس قوه قضائیه و اطلاع شخص حقیقی ایشان است. در شرایط جدید، از طرف قوه قضائیه، دفتر یا مكانی برای ثبت درخواست های ماده ۱۸، اعلام نشده است و دفتر نظارت و استان ها و دادستانی نیز از پذیرش درخواست ماده ۱۸ خود داری می نمایند.)

پاسخ به برخی سوالات
در خصوص احكام قصاص، بحث ماده ۱۸ و مرحله استیذان، مقرر شده بود كه هم زمان از دو جهت مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

رای دادگاه نظامی كه واجد جنبه حقوقی باشد، قابل اقدام از طریق ماده ۱۸ می باشد.

راه كار عملی ماده ۱۸ در شرایط فعلی، مراجعه به مقامات استانی و دادستان كل كشور است.

آئین نامه جدید، با مفاد قانون انطباق بیشتری دارد. آئین نامه قبلی موارد خلاف قانون برای رفع برخی مشكلات اجرائی، به تصویب رسیده بود. اصل ماده واحده ۱۳۸۵ نیاز به اصلاح قانونی دارد.

تقاضای مجدد ماده ۱۸، قبلا بحث بود كه اشكالی ندارد. زیرا وقتی رئیس قوه قضائیه تقاضای اعاده دادرسی می كند و مرجع بعدی با اصرار به حكم قبلی، رای می دهد، رئیس قوه قضائیه نیز حق اصرار بر نظر وجود داشتن خلاف بین شرع در رای صادره را دارد. البته تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه، ضمانت اجرائی قانونی ندارد.

در حال حاضر نزدیك به پنجاه هزار درخواست ماده ۱۸ وجود دارد كه نزدیك به ده هزار در حال رسیدگی است. در این شرایط، ظرفیت دفتر نظارت ویژه محدود است.

آئین نامه جدید بسیار محدود شده است. این در واقع وضعیت افراطی است كه در اثر تفریط آئین نامه قبلی ایجاد شده است. در گذشته از هر حكمی مثل مزاحمت تلفنی یا جرائم راهنمائی و رانندگی و نظایر آن، درخواست ماده ۱۸ شده است كه با شان اعاده دادرسی منافات دارد.

در اكثر كشورها، امكان اعاده دادرسی برای مقامات ارشد در موارد خاص و محدود وجود دارد. وضع گسترده ماده ۱۸ ا ز نظر منطقی صحیح نیست. بدیهی است وجود اشتباه در آراء صادره همیشه امكان دارد. حتی دیده شده كه درخواست اعاده دادرسی ماده ۱۸ به اشتباه صورت گرفته است.

بهتر است وضعیت ماده ۱۸ محدود و مشخص شود. گویا در قانون جدید مجلس برای آئین دادرسی، خلاف بین شرع، بعنوان یكی از موارد اعاده دادرسی با سایر موارد و در مراجع عادی طرح اعاده دادرسی، پیش بینی شده است تا شیوه مذكور، به نحو بهتری مدیریت و اجرا شود.

برای بهبود وضعیت، بهتر است اساس كار دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، توسعه و ارتقاء داده شود تا از اول آراء محكم و قانونی صادر شود تا نیازی به مراحل متعدد بعدی نداشته باشد.

ماده اول آئین نامه با ماده ۲ تناقض ندارد. زیرا حق رئیس قوه تصریح شده و مراجع قضائی از پذیرش مستقیم درخواست ها، منع شده اند.

موارد عذر قانونی پیش بینی شده برای اصحاب دعوی در موارد بدوی، شامل مرحله تجدیدنظر و ماده ۱۸ میشود. این موارد شامل وكلاء دادگستری نیز خواهد بود. گفته شد كه برخی مراجع چنین حقی را برای مرحله ماده ۱۸ و وكلای دادگستری، معتبر نمی دانند.

از نظر مقامات ارشد از جمله رئیس قوه قضائیه، حق شرعی اعتراض به رای خلاف بین شرع، همیشگی و محدود به زمان خاص نمی شود.

بین خلاف قانون و شرع، تفاوت هائی وجود دارد. حتی در زمان حاضر و متونی مثل حدود و قصاص نیز، انطباق كامل وجود ندارد.

از طرف حضار پیشنهاد گردید جهت اجبار مراجع تجدیدنظر به مطالعه لوایح درخواست ها و مفاد پرونده امر و صدور آراء شایسته، مكلف باشند، در صدر رای، جریان پرونده را توضیح دهند

نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:29 ب.ظ

Regards! A good amount of posts.

canada drug pharmacy canada pharmacies buy viagra usa canada online pharmacy northwestpharmacy online pharmacy northwest pharmacies online pharmacy canada best canadian mail order pharmacies canada pharmacies
http://bamiddster.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:45 ق.ظ

Cheers. A lot of info!

cialis manufacturer coupon generic cialis in vietnam cialis kaufen cialis qualitat cialis kaufen look here cialis order on line cialis 50 mg soft tab cialis purchasing cialis alternative cialis authentique suisse
http://bowfkurte.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:46 ب.ظ

You said it perfectly.!
5 mg cialis pharmacie en ligne cost of cialis cvs cialis side effects cialis prices in england interactions for cialis sublingual cialis online generic low dose cialis il cialis quanto costa cialis et insomni cialis for sale in europa
http://maugranaf.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:13 ق.ظ

Incredible quite a lot of amazing material!
buy brand cialis cheap cialis price in bangalore il cialis quanto costa cialis generique cialis 20mg preis cf tesco price cialis cialis generique the best site cialis tablets chinese cialis 50 mg comprar cialis 10 espa241a
http://minggine.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of data!

cialis tablets for sale precios de cialis generico cialis pills in singapore prezzo di cialis in bulgaria cialis venta a domicilio canadian cialis cialis for daily use ou acheter du cialis pas cher cialis cuantos mg hay weblink price cialis
buy cialis online legal
جمعه 31 خرداد 1398 12:15 ق.ظ

You've made your stand quite effectively!!
the best site cialis tablets cialis qualitat generic cialis generic low dose cialis viagra vs cialis vs levitra buying cialis in colombia ou acheter du cialis pas cher when can i take another cialis cost of cialis cvs generic cialis pill online
http://guarkesal.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:45 ق.ظ

You said this terrifically!
cialis 20mg try it no rx cialis fast cialis online i recommend cialis generico cialis price thailand cialis soft tabs for sale cialis generique cialis online nederland cialis bula canada discount drugs cialis
http://owinwea.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:09 ب.ظ

Appreciate it, A good amount of material.

buying cialis overnight tadalafil generic cialis prices 200 cialis coupon where cheapest cialis cialis sicuro in linea price cialis best we like it safe cheap cialis we choice cialis pfizer india estudios de cialis genricos
Generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:41 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
buy cialis generico cialis mexico cialis price in bangalore cialis prices in england cialis without a doctor's prescription cialis tablets for sale cialis manufacturer coupon buy cialis cheap 10 mg discount cialis buy cialis cheap 10 mg
http://cesrainog.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:52 ب.ظ

You definitely made your point!
5 mg cialis coupon printable cialis baratos compran uk bulk cialis canada discount drugs cialis cialis 20mg buy name brand cialis on line click here take cialis cialis farmacias guadalajara cialis generisches kanada generic cialis soft gels
Buy cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:42 ق.ظ

You said that very well.
prescription doctor cialis cialis generique buy cialis cheap 10 mg generic cialis in vietnam cialis 10 doctissimo effetti del cialis tadalafil 10 mg cialis dose 30mg online prescriptions cialis cialis arginine interactio
Buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:25 ب.ظ

Regards! A good amount of write ups.

the best choice cialis woman usa cialis online buy cialis online comprar cialis 10 espa241a we like it cialis price cialis prices in england what is cialis cialis 5 effetti collaterali we choice cialis pfizer india cialis great britain
Cialis generic
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:45 ق.ظ

Cheers! Quite a lot of write ups!

cialis 200 dollar savings card viagra vs cialis cialis online holland cilas online prescriptions cialis dosagem ideal cialis cialis 5 mg funziona cialis online buying cialis on internet cialis online
http://gezahljuk.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:02 ب.ظ

Appreciate it, A good amount of material!

only here cialis pills viagra or cialis cost of cialis cvs cialis para que sirve cialis tablets australia cialis canada on line buy original cialis order a sample of cialis side effects of cialis cialis 05
Generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 11:41 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
generic cialis soft gels click here cialis daily uk cialis professional yohimbe cialis 200 dollar savings card tadalafilo buy original cialis cialis lowest price order a sample of cialis cialis super acti cialis farmacias guadalajara
http://cifoundand.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:27 ق.ظ

Great content. Many thanks!
tarif cialis france cialis reviews cialis coupons printable cialis prezzo al pubblico tadalafil tablets cialis therapie buying cialis overnight side effects for cialis generic cialis review uk 5 mg cialis coupon printable
http://theipofe.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:48 ق.ظ

You definitely made your point.
buy cialis online cheapest canadian drugs generic cialis tadalafil generic we recommend cialis info cialis from canada callus cialis kamagra levitra cialis venta a domicilio only best offers 100mg cialis cialis professional yohimbe
http://neyrawild.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:42 ب.ظ

You have made your point.
cialis rckenschmerzen cialis uk next day legalidad de comprar cialis cialis 5 effetti collaterali cialis manufacturer coupon enter site 20 mg cialis cost enter site 20 mg cialis cost tadalafil generic fast cialis online cialis generico milano
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:12 ق.ظ

You revealed this very well!
cialis prezzo di mercato cialis patentablauf in deutschland we recommend cialis best buy cialis pas cher paris online cialis cialis online nederland cialis from canada tadalafil 20mg click here to buy cialis cialis dosage recommendations
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:21 ق.ظ

You explained it perfectly.
prezzo di cialis in bulgaria online prescriptions cialis cost of cialis per pill cialis side effects achat cialis en europe cialis prices in england sublingual cialis online cialis australia org where do you buy cialis cialis tadalafil online
viagra duration
شنبه 18 خرداد 1398 07:31 ق.ظ

Hi there, yup this paragraph is actually pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 09:55 ب.ظ

You actually expressed it effectively.
sublingual cialis online cialis pills boards free generic cialis only best offers 100mg cialis cialis reviews buy cialis sample pack cialis generico postepay cialis cipla best buy cialis 100 mg 30 tablet sialis
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 07:01 ب.ظ

Terrific postings, Many thanks.
canada medications cheap drugs for sale usa canadian drugs prescription drugs without prior prescription north west pharmacy canada canada medication cost online canadian pharmacies online pharmacies india canadian rx world pharmacy canadian pharmaceuticals nafta
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:17 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis price thailand deutschland cialis online cialis therapie cialis pills cialis official site cialis prices in england buy cheap cialis in uk effetti del cialis buy cialis online nz cialis 100 mg 30 tablet
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:53 ق.ظ

Regards, Terrific stuff!
cialis super acti cialis wir preise cialis generic cialis canada viagra vs cialis cialis et insomni cialis generic tadalafil buy cialis kaufen canadian cialis how does cialis work
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:14 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous stuff.

tarif cialis france il cialis quanto costa order cialis from india prix de cialis cialis coupons printable we use it 50 mg cialis dose cialis online holland online prescriptions cialis cialis rckenschmerzen we choice cialis pfizer india
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:47 ق.ظ

Excellent data. Many thanks.
cialis en 24 hora cialis kaufen wo we choice free trial of cialis the best site cialis tablets cialis 5 mg scheda tecnica order generic cialis online cialis daily cialis 5 mg para diabeticos dosagem ideal cialis female cialis no prescription
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 01:48 ب.ظ

Wow tons of helpful info!
generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil walgreens price for cialis how does cialis work cialis farmacias guadalajara cialis sans ordonnance enter site very cheap cialis cialis baratos compran uk order generic cialis online we use it cialis online store
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:21 ق.ظ

Valuable knowledge. Cheers.
wow cialis tadalafil 100mg cialis price in bangalore are there generic cialis cialis daily new zealand low dose cialis blood pressure can i take cialis and ecstasy cialis 100 mg 30 tablet how to buy cialis online usa order cialis from india cialis rckenschmerzen
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 01:19 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of material.

cialis super kamagra comprar cialis navarr enter site natural cialis side effects of cialis cialis online deutschland link for you cialis price bulk cialis purchasing cialis on the internet canadian discount cialis cialis bula
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:پیوندهای روزانه


:نویسندگان


:نظرسنجی


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox