تبلیغات
شعبه 37 شورای حل اختلاف مجتمع شماره دوشیراز - محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر

محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر

نوشته شده توسط:نیکزاد عباسی
یکشنبه 29 آذر 1388-08:01 ق.ظ

سخنان امام حسین

 

 

·     نشانه های عاقل

امام حسین فرمود: عاقل، با کسی که می ترسد او را دروغگو پندارد هم سخن نمی شود، از کسی که می ترسد او را رد کند درخواستی نمی کند، به کسی که می ترسد او را بفریبد تکیه نمی نماید و به کسی که به امید او اطمینانی نیست امید نمی بندد.

 

·     کمال عقل

امام حسین می فرماید: عقل، جز از راه پیروی حق به کمال نمی رسد.

 

·     نشانه های دانا و نادان

امام حسین می فرماید: از نشانه های اسباب قبولی اعمال، همنشینی با خردمندان است و از نشانه های اسباب نادانی، کشمکش با نابخردان است و از نشانه های دانا، نقادیاو از گفتار خود و آگاهی او از اسرار  آرای گوناگون است.

 

·     دانا کیست؟

امام حسین می فرماید: اگر همه گفتار دانا نیکو و بحق بود، از خود پسندی در آستانه دیوانگی قرار می گرفت. همانا دانا کسی است که حق گویی او فراوان باشد.

 

·     صفتهای زیبا

امام حسین می فرمود: دانش نطفه بارور معرفت است. تجربه های طولانی، فزونی عقل است، شرافت همان پارسایی است. قانع بودن، آسایش تن است، هر که تو را دوست دارد، از پلیدی بازت می دارد، هر که تو را دشمن دارد، بر نابکاری واردت می سازد.

امام حسین می فرماید: هر کس این پنج چیز را نداشته باشد، از زندگی خود چندان بهره ای نمی برد: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقی.

 

·     شریف ترین مردم

شخصی از امام حسین پرسید: شریف ترین مردم کیست؟

امام فرمود: آن کس که پیش از اندرز دیگران، خود پند گیرد و پیش از بیدار باش دیگران، خود بیدار شود.

عرض کرد: شهادت می دهم که چنین کسی سعادتمند است.

 

·     تسلیم در برابر خدا

از امام حسین پرسیدند: چگونه صبح کردی؟

فرمود: صبح نمودم در حالیکه پروردگارم بالای سرم و آتش، پیش رویم، مرگ، جوینده ام و حساب الهی فراگیرم می باشد و چنین روزی من، در گرو کردار خویشم، نه آنچه دوست دارم پیدا می کنم، و نه آنچه نمی پسندم از خود می رانم و همه کارها در اختیار دیگری است. اگر بخواهد عذابم می کند و اگر بخواهد از من می گذرد. بنابراین کدام فقیری از من نیازمندتر است.

 

·     ایمان و یقین

شخصی از امام حسین پرسید: فاصله میان ایمان و یقین چقدر است؟ فرمود: چهار انگشت.

گفت: چگونه؟ فرمود: ایمان آن است که آن را می شنویم و یقین آن است که آن را می بینیم و فاصله بین گوش و چشم چهار انگشت است.

پرسید: میان آسمان و زمین چقدر است؟ فرمود: یک دعای مستجاب.

پرسید : میان مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود: به اندازه ی سیر یک روز آفتاب.

پرسید: عزت آدمی در چیست؟ فرمود: بی نیازیش از مردم.

پرسید: زشت ترین چیزها چیست؟ فرمود: در پیران هرزگی و بیعاری است، در قدرتمندان،درنده خویی، در شریفان، دروغگویی، در ثروتمندان، بخل است و در عالمان حرص.

 

·     اوصاف مومن

امام حسین می فرماید: حقا که مومن ، خدا را حافظ خود گرفته و گفتار او را آیینه خود گزیده است. گاهی در اوصاف مومنان چشم می دوزد و گاهی در ویژگیهای سرکشان می نگرد. از اینرو بهره وری او از کلام خدا، در لطایف و در ژرفای معرفت خود غوطه ور است، از هوشمندی خود، در بلندای یقین جایگزین است و در پاکی خود استوار است.

·     توکل

از امام حسین (ع) روایت شده است: عزت و بی نیازی از جایگاه خود بیرون آمده به گردش پرداختند، چون با توکل برخورد نمودند و در آن مقیم گشتند.

 

·     تسلیم در برابر گزینش خدا

به امام حسین (ع) عرض شد ابوذر می گوید: برای من، فقر محبوبتر از بی نیازی و مریضی، محبوبتر از سلامتی است. حضرت فرمود: خدای متعال ، ابوذر را رحمت کند، اما من می گویم: هرکس به نیک گزینی خدا برای او مطمئن شود، جز آنچه را خدا برایش گزیده است آرزو نمی کند.

 

·     خیر دنیا و آخرت

 امام حسین (ع) می فرماید: خداوند به هر کس راستگویی و نیکخویی و پاکدامنی و پاک خوری روزی کند خیر دنیا و آخرت را ویژه او ساخته است.

 

·     بهترین عبادت

امام حسین (ع) می فرماید: جمعی خدا را از شوق بهشت می پرستند، این عبادت سوداگران است و گروهی خدا را از بیم دوزخ می پرستند، این عبادت بردگان است و مردمی هم خدا را از روی شکر می پرستند. این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است.

 

·     پاداش عبادت

امام حسین فرمود: هر کس خدا را آنگونه که حق پرستش اوست بپرستند، خدا از فیض خود به او بالاتر از آرزوها و کفایتش ارزانی دارد.

 

·     کبریایی ازآن خداوند است

یک نفر به امام حسین (ع) عرض کرد: در تو کبر وجود دارد؟ حضرت فرمود: همه کبریایی و عظمت از آن خداوند یگانه است که در دیگری نیست. خدای متعال فرمود: عزت، مخصوص خدا و رسول او و اهل ایمان است.

 

·     ادب چیست؟

از امام حسین (ع) پرسیدند: ادب چیست؟ فرمود: این است که از خانه خود بیرون آیی و با هیچ کس برخورد نکنی مگر آنکه او را برتر از خود ببینی.

 

·        پاداش سلام

امام حسین (ع) فرمود: سلام ، هفتاد حسنه دارد، شصت و نه حسنه آن، ازآن سلام کننده و یکی ازآن جوابگو است.

 

·     بخیل کیست؟

امام حسین (ع) فرمود: بخیل کسی است که از سلام کردن بخل ورزد.

 

·     نشانه های خائن و بدکار

امام حسین می فرماید: « درستکار آسوده است، بی گناه بی باک، خیانتکار ترسان و بدهکار هراسان است. هرگاه آشفتگی و بلا بر عاقلی روی آورد اندوه خود را با دور اندیشی می زداید و برای چاره جویی در خانه عقل را می کوبد.

 

·     سلام قبل از کلام

مردی با امام حسین (ع) آغاز سخن کرد که خدا عافیتت بخشد، حالت چگونه است؟ فرمود: خدا عافیتت دهد سلام کردن بر سخن گفتن مقدم است. سپس فرمود: تا کسی سلام نداده به او اجازه سخن گفتن ندهید.

 

·     صفات نیک

امام حسین (ع) در خطبه ای فرمود: هان ای مردم! در اخلاق شایسته و والا با هم رقابت کنید و در سودهای معنوی و بهشتی از هم پیشی گیرید، مپسندید آن کار نیکی را که در آن شتاب ننموده اید.

بدانید که هر کار نیکی، سپاسی را بهره می دهد و پاداشی را از پی می آورد، چنانچه کار نیک را مجسم بنگرید، آن را در چهره انسانی نیکو و زیبا می دیدید که ناظران را مسرت می بخشد. هر کس که بخشش کرد ، سروری یافت و هرکس بخل ورزید، فرو مایه شد.

 

·     راستی و دروغ

امام حسین (ع) فرمود: راستی، عزت است و دروغ، ناتوانی، اسرار امانت است و همسایگی، خویشاوندی، یاری رسانی صمیمیت است و کار، تجربه آموزی، اخلاق نیک عبادت است و سکوت، زینت، تنگ نظری و آزمندی، فقر، بخشندگی دارایی و مهربانی، خردمندی است.

 

·     سوگند زیاد

امام حسین (ع) فرمود: از سوگند زیاد بپرهیزید زیرا سوگند آدمی از چهار خصلت سرچشمه می گیرد: یا از خواری است که در خود می یابد و او را بر ذلت تصدیق مردمش بر می انگیزد و یا از ناتوانی در منطق است که سوگندها را پرکننده خلأها و پیوند ساز سخنان بی ربط خود می کند و یا از بدبینی مردم است که از آنان نسبت به خود سراغ دارد و می داند که سخنش را جز با سوگند نمی پذیرند و یا از آن روست که زبان خود را بی اندیشه بکار می گیرد.

 

·     آداب سخن

امام حسین (ع) فرمود: پشت سر کسی که از تو ناپیداست چیزی مگو، مگر آنچه که می پسندی او پشت سرت از تو گوید و همانند بنده ای رفتار کن که می داند به گنهکاری خود گرفتار می شود و به نیک رفتاری خود پاداش می گیرد.

 

·        خوف از خدا

به امام حسین (ع) عرض شد: بیم تو از پروردگارت چه فراوان است؟ فرمود: در روز قیامت جز آنکس که در دنیا خوف خدا داشته کسی ایمن نیست.

 

·     گریه از خشیت الهی

روایت شده که امام حسین (ع) فرمود: گریستن از خشیت خدا، رهایی از آتش دوزخ است و فرمود: گریه دیده ها و خشیت دلها، رحمتی از خداست.

 

·     یاری در جوانمردی

امام حسی (ع) فرمود: آن کس که بخشش تو را نپذیرد، تو را در جوانمردی کمک کرده است.

 

·     انفال مال

امام حسین (ع) فرمود: مال تو اگر برای تو مقدر شده باشد آنرا انفاق خواهی کرد. بنابراین، آن را برای پس از خود مگذار که پس انداز غیر تو می شود، در حالیکه آن را از تو می خواهند و حساب آن را از تو می کشند و بدان که تو برای آن نمی مانی، و آن بر تو وفا نمی کند، پس آنرا بخور پیش از آنکه تو را بخورد.

 

·     نصایح امام

امام حسین (ع) فرمود: آنچه را طاقت نداری به عهده مگیر، به آنچه نخواهی رسید مپرداز، آنچه را قادر نیستی به شمار نیاور، جز به اندازه ای که سود می بری هزینه مکن، پاداش، جز به اندازه کارکرد خویش مخواه، جز به فرمانبرداری از خدای سبحان که به دست آورده ای شادمان مشو و جز آنچه که خود را برای آن شایسته می بینی دریافت نکن.

 

·     شکر

امام حسین (ع) فرمود: شکرگزاری تو برای نعمت پیشین، نعمت تازه را سبب می شود.

 

 

 

        سخنان امام حسین (ع) پیرامون طلب روزی

امام به شخصی خطاب فرمود: فلانی، در راه به دست آوردن روزی ستیزه گرانه تلاش مکن و بر قدر، همچون واگذار کننده بی اختیار، تکیه ننما، زیرا در جستجوی روزی برآمدن، از سنت است و خلاصه جویی از عفت. عفت مانع روزی نیست و حرص زیاد روزی نمی اورد، همانا رزق تقسیم شده است و اجل حتمی است و به کار گیرنده حرص، جوینده گناه است.

 

·     اثر توانمندی

امام حسین فرمود: توانمند شدن بر دشمن، خشم را از بین می برد و آتش کینه را خاموش می سازد. هر کس به حال و کار خود داناتر است.

 

·     مدارا کلید مشکلات

امام حسین (ع) فرمود: هر که از تدبیر باز ماند و از چاره ها ناتوان گردد، مدارا کلید گره گشای اوست.

 

·     آثار صله ارحام

امام حسین (ع) فرمود: هر که دوست دارد اجل او تأخیر افتد و روزیش فزونی گیرد باید صله ارحام انجام دهد.

 

·     موارد صبر

در مواردی که حق تو را ملزم می سازد، بر آنچه نمی پسندی، شکیبا باش و در مواردی که هوای نفس  تو را فرا می خواند، از آنچه دوست می داری، خود را نگهدار.

 

·     معنای بردباری

امیر مومنان (ع) به حسین (ع) فرمود: فرزندم! حلم چیست؟

فرمود: فرو بردن خشم و بر خود مسلط بودن

 

·     نیکی باید به خوب و بد

شخصی پیش امام حسین اظهار داشت: اگر نیکی به نا اهل برسد، تباه می شود، امام حسین (ع) فرمود: چنین نیست، بلکه نیکوکاری همچون رگبار است که باید به نیک و بد برسد.

 

·     هوای نفس

امام حسین (ع) فرمود: از این هواهای نفسانی که مجموعه آنها گمراهی و سرانجام آنها آتش است بپرهیزید.

 

·     بدی کردن، پوزش خواستن

امام حسین (ع) فرمود: کاری مکن که از آن پوزش بخواهی، زیرا مومن نه بد می کند و نه عذر می طلبد و منافق هر روز بد می کند و عذر می خواهد.

 

·     عذر بدتر از گناه

امام حسین (ع) فرمود: چه بسا گناهی که از عذر طلبی آن نیکوتر است.

 

·        عیب جویی نکردن از دیگران

امام حسین (ع) فرمود: هر که از کسی عیب جویی نکند، کنار هر عیب جویی خود، عذر خواهی را از دست نخواهد داد.

 

·     واقعیت غیبت

شخصی نزد امام از کسی غیبت کرد، امام فرمود: ای فلانی دست از غیبت بردار زیرا غیبت نان و خورش سگهای دوزخ است.

 

·    

 
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 01:44 ق.ظ

Incredible tons of fantastic advice.
only here cialis pills cialis 5 mg funziona american pharmacy cialis cialis cost viagra vs cialis achat cialis en itali buying cialis on internet cialis side effects usa cialis online cialis 5 mg
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:19 ق.ظ

Valuable postings. Regards.
cuanto cuesta cialis yaho brand cialis nl brand cialis generic cialis wir preise cialis et insomni cialis alternative cialis canadian drugs cialis billig if a woman takes a mans cialis how to buy cialis online usa
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:55 ق.ظ

Seriously plenty of superb info!
tadalafil we like it cialis price can i take cialis and ecstasy ou trouver cialis sur le net the best choice cialis woman 5 mg cialis coupon printable usa cialis online cialis pills price each cialis 5mg billiger we recommend cialis best buy
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:28 ق.ظ

Regards, Plenty of postings.

canada discount drugs cialis cialis professional yohimbe generic cialis at the pharmacy cialis online holland we like it safe cheap cialis cialis sale online cialis rezeptfrei achat cialis en suisse enter site 20 mg cialis cost cialis farmacias guadalajara
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:29 ب.ظ

Really plenty of useful knowledge!
cialis 20mg preis cf the best site cialis tablets generic cialis review uk cialis 5 mg effetti collateral canadian drugs generic cialis cost of cialis cvs cialis generico milano how much does a cialis cost tadalafil generic cialis in vietnam
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 02:01 ق.ظ

Regards! Helpful stuff!
estudios de cialis genricos cialis farmacias guadalajara sialis cialis kaufen wo cialis 5 mg para diabeticos buy generic cialis acheter cialis kamagra best generic drugs cialis cialis side effects dangers buy cialis online nz
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:59 ب.ظ

You mentioned that terrifically.
cialis savings card low dose cialis blood pressure cialis australian price generic cialis at the pharmacy cialis rezeptfrei sterreich best generic drugs cialis precios cialis peru we like it cialis soft gel buy cialis online legal cialis lowest price
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:43 ق.ظ

You've made the point.
prices on cialis 10 mg side effects of cialis cialis 05 cialis canada the best choice cialis woman buy cialis online nz generico cialis mexico cialis generico lilly cialis 100mg suppliers cialis 50 mg soft tab
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 12:38 ب.ظ

Cheers! I like it!
cialis kaufen wo achat cialis en suisse cialis vs viagra cialis super acti rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg cut in half cialis prices in england viagra vs cialis vs levitra cialis daily dose generic low cost cialis 20mg
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 01:31 ق.ظ

Kudos! A lot of information.

cialis sicuro in linea cialis tablets for sale cialis coupons printable viagra vs cialis brand cialis generic cialis coupons printable warnings for cialis cialis 5 mg effetti collateral how to buy cialis online usa generic cialis at walmart
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Cheers. Numerous forum posts!

cialis for sale cialis super kamagra 5 mg cialis pharmacie en ligne female cialis no prescription cialis bula cialis 20mg preis cf achat cialis en itali cialis official site click here cialis daily uk female cialis no prescription
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Many thanks, Very good stuff!
generic cialis soft gels price cialis per pill generic cialis 20mg uk warnings for cialis click here to buy cialis walgreens price for cialis american pharmacy cialis import cialis prescription doctor cialis cialis for sale
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 01:41 ب.ظ

You actually mentioned it effectively.
try it no rx cialis cialis generique cialis 5 mg buy the best site cialis tablets buy cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis sans ordonnance cialis 20 mg cialis rckenschmerzen cialis for bph
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 01:58 ق.ظ

Whoa plenty of fantastic knowledge.
cialis side effects dangers buy cialis cialis 5 mg schweiz safe dosage for cialis venta cialis en espaa order a sample of cialis cost of cialis per pill cheap cialis buy online cialis 5mg cialis lilly tadalafi
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:38 ب.ظ

Thank you! I value this!
cialis bula cialis super kamagra callus callus price cialis wal mart pharmacy cialis generic canadian discount cialis tadalafil 20 mg can i take cialis and ecstasy wow look it cialis mexico
buy generic cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:24 ق.ظ

Really many of good facts!
purchasing cialis on the internet cialis savings card cialis dosage recommendations cialis efficacit how much does a cialis cost cialis free trial prix cialis once a da weblink price cialis click now buy cialis brand tarif cialis france
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:56 ب.ظ

You actually stated it effectively!
look here cialis order on line we recommend cialis info cialis for sale south africa weblink price cialis cialis 100mg suppliers if a woman takes a mans cialis rx cialis para comprar cialis online napol buy cialis online legal cialis venta a domicilio
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:58 ق.ظ

You said it very well..
buy cialis online calis wow cialis tadalafil 100mg cialis super acti cialis taglich cialis 10mg prix pharmaci miglior cialis generico cialis reviews cialis alternative cialis 05
levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:33 ق.ظ

Appreciate it! Numerous info.

buy levitra 10mg levitra 20 mg levitra prices levitra online levitra levitra online buy levitra online buy levitra generic levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription
Cialis prices
سه شنبه 10 مهر 1397 06:10 ق.ظ

You said that well.
cialis en mexico precio warnings for cialis purchase once a day cialis cialis kamagra levitra acheter cialis meilleur pri safe dosage for cialis safe dosage for cialis can i take cialis and ecstasy comprar cialis 10 espa241a only best offers 100mg cialis
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 03:42 ق.ظ

Very good knowledge. Thanks a lot!
where do you buy cialis cialis side effects cialis dosage amounts 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg cialis daily new zealand link for you cialis price cialis generico lilly can i take cialis and ecstasy cialis dose 30mg
Generic cialis
شنبه 7 مهر 1397 12:34 ق.ظ

Reliable facts. With thanks.
cialis tablets for sale generic cialis soft gels best generic drugs cialis cialis soft tabs for sale cialis 5 mg online cialis cialis reviews bulk cialis cialis diario compra bulk cialis
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:10 ب.ظ

Regards! Valuable stuff.
opinioni cialis generico generic low dose cialis generic cialis 20mg uk cialis lilly tadalafi cialis generico en mexico dosagem ideal cialis cialis preise schweiz cialis 20mg preis cf cialis generic tadalafil buy cialis 50 mg soft tab
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:02 ب.ظ

Many thanks, Loads of data.

cialis dosage comprar cialis 10 espa241a cialis patent expiration cialis flussig precios de cialis generico cialis taglich no prescription cialis cheap cialis with 2 days delivery cialis tablets for sale non 5 mg cialis generici
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:34 ق.ظ

Many thanks! Plenty of information.

cialis tablets for sale cialis 05 buy cialis uk no prescription cialis therapie cialis for bph callus cipla cialis online cialis en 24 hora tadalafil generic cialis generico en mexico
how to buy viagra safely online
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:27 ق.ظ

Incredible quite a lot of beneficial advice.
rx online viagra online viagra without prescription online viagra pharmacy online pharmacy uk buy viagra internet where can you buy viagra from buy viagra online online order online pharmacy buy viagra online safe tadalafil
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:41 ب.ظ

With thanks. Helpful stuff!
cialis patentablauf in deutschland cialis free trial cialis patentablauf in deutschland cialis kaufen bankberweisung cialis 30 day sample tadalafil 20 mg price cialis per pill cialis coupons cialis 20 mg best price cialis 100mg suppliers
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:08 ب.ظ

You actually revealed it adequately!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online holland cialis generisches kanada cialis ahumada cialis super kamagra rezeptfrei cialis apotheke we choice cialis uk generic cialis review uk precios de cialis generico cialis prezzo al pubblico
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:08 ق.ظ

Regards! Fantastic information!
we use it 50 mg cialis dose cialis cost cialis rckenschmerzen walgreens price for cialis how to buy cialis online usa cialis manufacturer coupon cialis for sale south africa achat cialis en europe cialis 20 mg effectiveness venta de cialis canada
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:38 ب.ظ

You expressed this exceptionally well.
viagra vs cialis generic cialis 20mg tablets cialis en mexico precio cialis name brand cheap compare prices cialis uk cialis per paypa dose size of cialis tadalafil generic cialis ahumada buying brand cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:پیوندهای روزانه


:نویسندگان


:نظرسنجی


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox